Lliurament de 2007 de CromoCat i GenoCat

 Ahir es van presentar al coordinador del Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (BioCat), Prof. Xavier Font , els informes amb el contingut dels treballs finalitzats del buidatge corresponents a l'any 2007 per ser implementats en breu un cop lliurats al Departament de Medi i Ambient i Habitatge, promotor del banc de dades.

Les dades que s'han aportat durant el 2007 al mòdul CromoCat (diversitat cromosòmica) representen un total de 1461 nous recomptes introduïts i 206 noves referències bibliogràfiques. En l'actualitat, el mòdul CromoCat conté un total de 47279 registres.  Pel que fa al mòdul GenoCat (diversitat genètica), iniciat l'any anterior, durant el 2007 s'han incorporat un total de 3903 nous registres, que corresponen a 3184 referits a valors de quantitat de DNA, 527 a registres de variació genètica molecular i un total de 192 fonts bibliogràfiques.

 La recopilació de dades ha estat dirigida per Joan Simon i ha comptat amb la col·laboració de Cèsar Blanché i el suport tècnic d'Albert Armengol.

Taller sobre color d’ECOFLOR

En el marc de les sessions de la V Reunió d' Ecoflor, que tindrà lloc al Jardí Botànic de València, el proper dia 4 de febrer tindrà lloc un taller sobre Utilización de la espectrofotometría para trabajar con el color en ecología y evolución, que serà impartit per Alfredo Valido i Pedro Jordano, de la Estació Biológica de Doñana (Sevilla, CSIC) i té una aplicació directa en estudis de biologia reproductiva, ecologia floral i l'estudi dels mutualismes vinculats amb la pol·linització.

 

 

NOVETAT 20:30 h / 29 de novembre: INSCRIPCIÓ TANCADA (S'han cobert les 20 places disponibles) 

Informació suplementària sobre el curs:

El taller va a tener una duración de medio día y será impartido por Alfredo Valido y Pedro Jordano (Estación Biológica de Doñana-CSIC, Sevilla) en el Jardín Botánico de Valencia. Además de unas nociones muy básicas sobre la utilidad del uso del color en estudios de ecología y evolución, el taller se centrará sobre todo en los aspectos más prácticos de medirlo de forma objetiva, la utilización del espectrofotómetro USB-2000 (o USB-4000) de Ocean Optics, utilización del software SpectraSuite y análisis de los datos. Hay 20 plazas disponibles. Si estas interesado en asistir ponte en contacto con:

 

Alfredo Valido

Integrative Ecology Group

Estación Biológica de Doñana (CSIC)

Avda. Maria Luisa s/n

41013-Sevilla

avalido@ebd.csic.es

Esperó de Formentera

Delphinium pentagynum Lam. subsp. formenteranum N.Torres, L. Sàez, Rosselló & C Blanché,  Bot. J. Linn. Soc. 133: 371-377 (2000).

 

L’esperó de Formentera és un tàxon de descripció recent, descobert a l’illa de Formentera, d’on és endèmic. És conegut d’una única localitat, on té diversos nuclis poblacionals petits i un nombre d’efectius molt baix. Es troba amenaçat per la pressió de construcció i urbanització i pels freqüents incendis de la vegetació circumdant.


Descripció i identitat taxonòmica

Descripció

Planta vivaç, amb soca tuberosa i fibrosa. Tiges de 38-55 cm, poc ramificades. Fulles basals palmatipartides. Raïm florífer lax, amb 5-7 flors. Flors d’un blau-violat, de 17-19 mm, amb esperó de 8-10 mm. 5 fol·licles, de 7-9 mm, pubescents. Granes d’un bru fosc a negrós, subpiramidals, cobertes d’esquames estretes.Tàxon diploide amb 2n=16 cromosomes (Torres et al., 2000; Castro & Rosselló, en premsa)

Afinitats taxonòmiques i origen

Es diferencia de la subspècie típica (subsp. pentagynum) per les dimensions més reduïdes de tota la planta i, en especial, per la inflorescencia pauciflora i més laxa i per les flors de mida clarament més petita, de manera que hom pot assimilar les poblacions de la subsp. formenteranum com un esquizoendemisme que comparteix el mateix nombre cromosòmic (2n=16), vicariant illenca adaptada a condicions de sequedad i d’insularitat, derivada de poblacions ibèriques o africanes (sense poder-ne precisar l’origen amb les dades disponibles en l’actualitat, cf. Torres et al., 2000) de les quals s’hauria diferenciat gràcies a l’aïllament geogràfic.

Mapa de distribució de D. pentagynum subsp. pentagynum (ratllat) i subsp. formenteranum (triangle), segons Torres et al. (2000)

 

Experimentalment (Bosch, 1999) s’han obtingut híbrids de caràcters intermedis, a partir d’encreuaments amb espècies properes de la ser. Pentagyna B. Pawl., que demostren l’existència de barreres genètiques febles i de divergència genètica també petita i que suggereixen que el model de diversitat del grup es basa mecanismes d’aïllament de tipus geogràfic, fenològic o ecològic (com ara la insularitat). En aquest context, es troba suport a la hipotesi que la subsp. formenteranum s’hauria originat per aïllament del conjunt de les poblacions ibèrico-nordafricanes de D. pentagynum s.l.)

 

Distribució geogràfica

Endemisme de les Pitiüses (Formentera). Restringit inicalment (Puget et al., 1995; Torres et al., 2000) a la capçalera del Torrent de Cala Saona, on hi ha uns pocs nuclis poblacionals. Darrerament, Castro & Rosselló (en premsa) han indicat una nova població (N. Torres & J.A. Rosselló legerunt) prop de la localitat típica, en brolla calcícola sota coberta de Pinus halepensis i, a les fitxes-recull del Projecte BioAtles (2007), ja s’indica de 8 quadrats UTM de 1 x 1 km de costat a Formentera, des de la zona d’es Cap fins a la base de la Mola, de manera que tindria una àrea superior a la que es pensava, segons dades del mapa de B. Klahr.

Quadrats UTM amb presència de l’esperó de Formentera, segons mapa de B. Klahr (in BioAtles, 2007), redibuixat sobre la imatge de software lliure http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Formentera_sat.png

 

Hàbitat

Clarianes dels fragments romanents de la màquia de Pistacia lentiscus i Juniperus phoenicea, de vegades amb Pinus halepensis, entre la brolla de Juniperus oxycedrus i Rosmarinus officinalis i en pastures seques d’aquestes clarianes, dominades per Brachypodium retusum, sobre materials calcaris. 20-50 m s.m

 

Individu en flor a les clarianes de la màquia amb pins del centre de l’illa, al maig de 2002 (Foto: C. Blanché)

 

Reproducció i estratègia vital

Vegetativa: La producció de rizomes permet un creiexement clonal vegetatiu limitat que, tanmateix, assegura la pervivència de les poblacions en el temps i en l’espai. Pot representar una estratègia alternativa de manteniment per fer front a canvis ambientals excepcionals (sequeres, predació, manca temporal de pol·linitzadors)

Sexual: Hermafrodita, entomòfila especialitzada i al·logama autocompatible. Sense problemes aparents i amb bones taxes de producció de granes. Pol·linització. Presenta flors proteràndriques (en què els estams maduren abans que els estigmes siguin receptius). Les flors presenten recompenses abundants (nèctar i pol·len) que ofereixen atracció als insectes pol·linitzadors, que les visiten afavorint la pol·linització encreuada. Els vectors pol·linitzadors legítims aterren a la superfície generada per l’extensió dels sèpals inferiors i, forçant la separació dels pètals laterals que actuen com a cortina, atenyen el nèctar contingut al fons de l’esperó. En aquest moviment, la regió ventral del cos de l’insecte entra en contacte amb els òrgans reproductors per recollir el pol·len (en la primera fase, masculina, els grans de pol·len s’adhereixen al cos de l’insecte) o per alliberar-lo (en la segona fase, femenina, que té lloc 1-3 dies després del marciment dels estams, on els estigmes receptius i oberts es troben en la posició exacta on recullen els grans adherits a la regió ventral). D’aquesta manera, és impossible que el pol·len es dipositi als estigmes de la mateixa flor, evitant l’autopol·linització atès que ambdues fases es troben separades en l’espai i en el temps (dicogàmia i hercogàmia); no obstant, pot existir un petit solapament, suficient per a la producció de granes en absència de pol·linitzadors (5 % d’autopol·linització espontània en experiments d’embossament experimental de flors, dades inèdites), que actuaria com a mecanisme de seguretat alternatiu.Un cop formades les granes, es dispersen per gravetat i boleoautocòria, aprofitant l’efecte de catapulta del vinclament de les tiges fructíferes (a causa del vent, del trepig dels animals, etc.), on a l’extrem, els fol·licles secs s’han obert per la sutura ventral i permeten la sortida de les llavors.

Floració: V-VI – Fructificació: VI-VII

 

Individu en floració, maig de 2002. (Foto: C. Blanché)

 

Diversitat genètica

Ha estat estudiada amb tècniques de diversitat al·loenzimàtica (López-Pujol et al., 2003), que han detectat nivells moderats de diversitat (P= 40,5%; A= 1.6 i He= 0,180), equivalents als reportats per a d’altres esperons (Delphinium) de característiques biològiques similars i superiors als de la majoria d’endemismes insulars. Pot contrubuir al manteniment d’aquests valors de diversitat l’existència d’un estratègia de rizomes dorments, que mantindrien determinats genotips d’un any per l’altre, variant a l’alça els valors de Ne (nombre real efectiu disponible d’individus interfèrtils, més gran al llarg dels anys, per emergència de rizomes temporalment latents, c. 50% anual), així com el contacte amb d’altres poblacions properes.

Igualment s’han trobat nivells de consanguinitat moderats, probablement a conseqüència de l’estructura genètica de les poblacions (biparental inbreeding), que s’estructuren en nuclis poblacionals que presenten riquesa al·lèlica correlacionada amb el cens d’individus reproductius del rodal. Els fragments més petits tenen una dràstica erosió genètica, la qual cosa recomana mantenir la mida poblacional suficient. No sembla haver-hi impediments al flux gènic entre rodals propers.

 

Demografia

No s’ha realitzat un seguiment demogràfic sistemàtic continuat en els anys. Les dades d’observacions de camp dels anys 1999, 2001, 2003 i 2004 indiquen l’existència de 3 nuclis poblacionals (un d’ells amb només 3 individus) on les plantes se situen en rodals o veïnatges genètics. Les plantes produeixen rosetes de fulles basals (finals d’abril); el percentatge de rosetes que arriba a florir és del 40-50% en els anys observats, mentre que la resta entren en període de repòs (en d’altres endemismes mediterranis de Delphinium, no s’ha trobat cap relació entre nivells de diversitat genètica o d’heterozigosi i paràmetres de fittness com ara les taxes de floració; els percentatges de rosetes florides podrien deure’s més aviat a la disponibilitat de recursos cf. Orellana et al., 2007). Hi ha un percentatge de rizomes dorments/latents no avaluat.

Els censos més detallats que coneixem corresponen a l’any 2001, on van ser identificats 249 adults reproductors corresponents a un total de 480 rosetes foliars, cobrint una superfície de 0,75 quilòmetres quadrats (àrea d’ocupació). Desconeixem els resultats dels censos encarregats en els darrers anys pel Govern Balear.

 

Conservació

Amenaces

 • Biòtiques: Predació: c. 10 % dels individus florífers (observacions de 2003) mostraven les tiges i les flors mossegades i desaparegudes a causa de la predació animal (probablement pastura d’ovelles i/o cabres) . Mida poblacional petita, per sota dels valors de MVP que asseguren efectius suficients per fer front a esdeveniments estocàstics de tipus ecològic, demogràfic o genètic.
 • Abiòtiques: Principalment relacionades amb el camí que limita la població: accessibilitat en vehicle, aparcament accidental, polseguera; trepig, abocaments accidentals (la proximitat a l’abocador afavoreix la presència de vehicles amb càrrega de residus de tota mena que en ocasions s’han abocat a l’entorn dels rodals de la planta: sacs, matalassos, terres, etc.) i qualsevol eixamplament del vial immediat (moviment de terres, aparcament de vehicles industrials, millora de l’asfaltat, etc.).Incendis: en la darrera dècada s’han produït diversos episodis d’incendis a la mateixa població, que s’han agreujat per l’abandó de restes vegetals a les proximitats.Urbanització i artificialització de l’hàbitat (en aquest cas, a més, risc d’empobriment o manca de fauna de pol·linitzadors que asseguri els serveis reproductius necessaris).

Avaluació

 • CR – En Perill Crític (Sàez & Rosselló, 2001)
 • CR -Críticament amenaçada: CR A3c; B1ab(i.ii.iii)+2ab(i,ii,iii) (López-Pujol et al., 2004)

Protecció legal

 • En perill d’extinció (Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades – Decret 75/2005)

Mesures de conservació proposades (López-Pujol et al., 2004)

 • Conservació de granes en bancs de germoplasma.
 • Inclusió del tàxon al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA).
 • Vigilància de l’hàbitat i del camí proper per agents forestals.
 • Creació de microreserva de flora.
 • Conreu i micropropagació en jardí botànic.
 • Protecció de la població amb mesures visualment poc impactants (troncs, roques, etc.), neteja de restes d’abocament, llenya i altres combustibles. Definició d’un pla d’estudi i de seguiment específic.
 • Control de la regeneració de la màquia circumdant.

Situació actual (2007)

Indicada com a en “moderada regressió” (Projecte BioAtles, 2007). No existeix cap pla de recuperació aprovat sobre el tàxon, ni de protecció sobre l’espai  o l’hàbitat que ocupa.

Afectació de la localitat clàssica per la instal·lació d’un parc de plaques d’energia solar (v. notíciaa la pàgina principal, de BioC, octubre de 2007). El Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear ha autoritzat l’actuació amb l’adopció de mesures correctores (delimitació física de la parcel·la, prohibició de maquinària pesant i d’herbicides, seguiment per part de tècnics, etc.) i l’estudi de camp corresponent (maig de 2007) que ha comportat el reconeixement de diverses localitats addicionals a l’illa on s’ha detectat la presència de l’esperó de Formentera (cf. mapa anterior)

Bibliografia

Bosch, M. (1999). Biologia de la reproducció de la tribu Delphiniae a la Mediterrània Occidental. Arxius de la Secció de Ciències, 120. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Lopez-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon & C. Blanché (2003). Population genetics and conservation priorities for the critically endangered island endemic Delphinium pentagynum subsp. Formenteranum. Biodiversity and Conservation 12: 1937-1951.

López Pujol, J., M. Bosch, J. Molero, A. Rovira, J. Simon & C. Blanché (2004). Delphinium pentagynum subsp. formenteranum N. Torres, L. Sàez, Rosselló & C. Blanché. In: A. Bañares et al. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, 2ª ed. . Ed. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Madrid: 216-217.

Orellana, M.R., J. López-Pujol, C. Blanché & M. Bosch (2007). Relationships between heterozygosity and fitness in the Iberian threathened larkspur Delphinium bolosii. Flora 202: 161-168

Projecte BioAtles (2007). Delphinium pentagynum subsp. formenteranum in Projecte BioAtles, Servei de Protecció d’Espècies. Fitxa col·leccionable, 2 pag. Text de L. Sàez i C. Blanché; Mapa de B. Klahr. Edició Agost de 2007. Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears, Palma.

Puget, G., M. Stafforini & N. Torres (1995). Notes florístiques de les Illes Balears, V. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears 38 :63-74

Sáez, L. & J.A: Rosselló (2001). Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears. Servei de Biodiversitat. Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears, Palma.

Torres, N., L. Sàez, J.A. Rosselló & C. Blanché (2000). A new Delphinium from Formentera (Balearic Islands). Botanical Journal of the Linnaean Society 133: 371-377

Citació / pdf / handle

Lista vermella de flora vascular de la Garrotxa

El proppassat 9 de novembre, la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural va presentar el projecte "Llista Vermella de Flora Vascular de la Garrotxa”, promogut per aquesta entitat i la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, amb un ajut de projectes d'abast comarcal (ACOM), del DURSI de la Generalitat de Catalunya.

El projecte, coordinat per Xavier Oliver, ha comptat amb la participació d'afeccionats a la botànica de la comarca, que han contribuït al treball amb aportació de dades i ha generat un document que actualitza l'estat de coneixements sobre espècies rares i amb problemes de conservació a la Garrotxa.

La Llista vermella comarcal i l'activitat d'aquesta Delegació de la ICHN es poden consultar al seu web (enllaç), on hi trobareu també els programes de seguiment de boscos madurs o l'execució del pla de control de l'espècie invasora Senecio inaequidens.

Nou web sobre demografia i conservació

Acaba de publicar-se un nou recurs a la xarxa anomenat "Demografía Vegetal Hoy" que s'estructura com un portal amb informacions sobre demografia vegetal i conservació, promogut per Felipe Domínguez (UAM), Begoña García (IPE) i José M. Iriondo (URJC), que es pot consultar a l'adreça d'internet següent (   http://www.uam.es/otros/demovege/ )       i, que, des d'avui, es troba també inclòs al nostre menú de Recursos.

Aquest web demogràfic és operatiu des del 15 d'octubre de 2007 i és un producte de la Comissió de Demografia de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP), que coordinen els investigadors citats.  En la seva versió actual compta amb les seccions Aula Abierta (amb informació sobre cursos, seminaris i manuals sobre demografia), Clásicos de Ayer y de Hoy (amb una selecció comentada de textos influents en demografia) i la Publicación del Mes.

Treball de camp

Voleu veure’ns treballant?

 

 

 

 • A continuació us mostrem algunes fotografies del nostre treball al camp durant els 10 anys del BioC (1997-2007)

 

 


 

 

 

 

 

Visita als vivers de producció de cultivars de Delphinium elatum a Vilassar de Mar (Maresme), a la primavera de 1996-97. D’esquerra a dreta: P. Cabot (IRTA), E. Roig, D. Lagarda, C. Blanché, M. Cosp, J. Simon,  M. Torrell, M. Margelí i Marta Estrada (Fotografia: M. Bosch)  


 

Julià Molero (d) i Teresa Franquesa (e), al Cap de Creus (Alt Empordà), durant la primera campanya de prospecció de Seseli farrenyi. Setembre de 1997. (Fotografia C. Blanché) 


 

Jordi López Pujol durant el mostratge longitudinal de fragments foliars de Petrocoptis pardoi per a anàlisi isoenzimàtica a Aiguaviva (Maestrat). Abril de 2000. (Fotografia: M. Bosch). 


Cèsar Blanché, Julià Molero i Anna Rovira, en un dia de forta tramuntana al Cap de Creus (Alt Empordà) durant l’estudi de la biologia reproductiva de Seseli farrenyi Setembre de 1998. (Fotografia: M.Bosch) 


Julià Molero (d) i Cèsar Blanché (e), durant una visita a la pedrera La Martinenca (Alcanar, Montsià) per als treballs de restauració ecològica encarregats per Valenciana de Cementos S.A. Abril de 2001. (Fotografia: M. Salgot). 


 

Maria Bosch en el moment de la troballa d’una població de Delphinium staphisagria a l’illa de Creta (Grècia), durant l’abril de 2005, en una campanya de recol·lecció de mostres per a estudis de diversitat isoenzimàtica. (Fotografia: C. Blanché) 


 

D’esquerra a dreta, Josep M. Seguí, Xavier Santaeufemia, Núria Gàzquez i Cèsar Blanché a la platja del Prat (Baix Llobregat), durant la campanya de seguiment de Stachys maritima. Setembre de 2006.(Fotografia: X. Santaeufemia) 

 


D’esquerra a dreta: Mane Martinell, Cèsar Blanché, Llorenç Sàez i Julià Molero (amb gorra vermella) durant els treballs de seguiment d’Aquilegia paui per al Parc Natural dels Ports. Maig de 2006. (Fotografia: M. Bosch) 


Anna Rovira durant els treballs de censos de pol·linitzadors d’Aquilegia vulgaris, al Parc Natural dels Ports. Maig de 2006. (Fotografia: M. Bosch) 


M. Renée Orellana, en un descans durant la campanya de recol·lecció de mostres de Delphinium pictum a l’illa de Còrsega, per a l’anàlisi de la diversitat isoenzimàtica de grups disploides endèmics mediterranis. Maig de 2005. (Fotografia: M. Bosch) 


Gianni Bacchetta i Cèsar Blanché a Acquaresi (SW de Sardenya) durant la campanya de recol·lecció i fixació de mostres per a estudis cromosòmics de Delphinium pictum. Maig de 2005. (Fotografia: J. Simon) 


Maria Bosch en el moment de la troballa d’una població de Delphinium staphisagria a l’illa de Creta (Grècia), durant l’abril de 2005, en una campanya de recol·lecció de mostres per a estudis de diversitat isoenzimàtica. (Fotografia: C. Blanché)  


Mane Martinell en un accés difícil a alguns individus d’Aquilegia paui per al cens realitzat per al Parc Natural dels Ports. Maig de 2006. (Fotografia: M. Bosch). 


Julià Molero durant els treballs de cens de Spiraea crenata subsp. parvifolia per al projecte AFA, el maig de 2007. Sant Pere de Casserres (Osona). (Fotografia: C. Blanché)   


Mane Martinell prenent dades demogràfiques d’Aquilegia paui per al Conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, als Ports de Tortosa (Baix Ebre). Abril de 2007. (Fotografia: M. Bosch)


 

 

Mane Martinell i Laia Guasch, durant els treballs de biologia de la pol·linització de Silene sennenii, als fossats del Castell de Sant Ferran de Figueres (Alt Empordà). Agost de 2007. (Fotografia: L. Guasch)
 


Estades a l’estranger

Estades d'estudi i de recerca dels membres del BioC (des de 1997)

 M. Bosch 

Estats Units 

 • Department of Biology, University of California (Riverside) & Rocky Mountain Biological Laboratory (Colorado)
Prof. N.M. Waser
Estada Postdoctoral 1997 -1998  


A. Rovira

Paraguai 

 • Departamento de Biologia (Genética) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción
Projecte (MEC-AECI 1997) CROMOPAR (Diversidad genética de la Flora Silvestre del Paraguay)
1998

 

 


 

J. Simon 

Paraguai 

 • Departamento de Biología, FACEN, Universidad de Asunción
Projecte CROMOPAR i expedició científica als Departaments de Misiones i Paraguarí
1998 
 • Museo Nacional de Historia Natural i Departamento de Biología, FACEN, Universidad de Asunción
Projecte CROMOPAR i expedició científica als Departament sde San Pedro, Amambay i Ybiturutzú
1999 
 • Museo de Historia Natural del Paraguay. Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad. Secretaría de Ambiente (SEAM), San Lorenzo.
Projecte SIIDIGE / Projecte Guía Ilustrada de Cactus del Paraguay
2001

 

 

 

 

Mèxic 

 

 

 • Centro de Recursos Informativos (CERI), Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
Projecte de formació universitària semipresencial
2005  
 • Centro de Recursos Informativos (CERI), Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
Impartició curs: Gestión Bibliográfica Personal.
2006 


Jordi López-Pujol 

 

 

Xina 

 

 • Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (IBCAS). Beijing.

Prof. Song Ge

2003  
 • Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (IBCAS). Beijing.
Prof. Song Ge
Estada Postdoctoral (2006-2008) 

 

M.C. Martinell 

Itàlia 

 • Centro Conservazione Biodiversità. Università degli Studi di Cagliari, Sardenya
Prof. G. Bachetta
2005
 • Institute of Evolution, University of Haifa, Israel
Prof. Amots Dafni
2008-2009

 

 


J. Molero 

Paraguai 

 • Departamento de Biología, FACEN, Universidad de Asunción
Projecte CROMOPAR i expedició científica als Departaments de Misiones i Paraguarí
1998 
 • Museo Nacional de Historia Natural i Departamento de Biología, FACEN, Universidad de Asunción
Projecte CROMOPAR i expedició científica als Departaments de San Pedro, Amambay i Ybiturutzú
1999 
 • Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Asunción
Projecte CROMOPAR II (Diversidad Genética Flora Silvestre de Paraguay, MEC-AECI 2000/2001)
2001 
 
 • Museo Nacional de Historia Natural de Asunción (Paraguay)Instituto de Botánica del Nordeste,
    Corrientes (Argentina).
Projecte SIIDIGE (Diversidad Genética y Específica de la Flora Silvestre de Paraguay)
2002 
  

  


Renée M. Orellana

Austràlia

 • Department of Environment and Conservation, Western Australia
Prof. D. Coates
2005 

Holanda  

 • Department of Plant Sciences, Laboratory of Genetics, Wageningen University
Prof: H. De Jong
2006
 

Premis i distincions

Rebuts pels membres del BioC (des de 1997)


 

 

 • Premi Artur Bofill i Poch. Institut d’Estudis Catalans 

(Barcelona, 1997)

 

Maria Bosch i Daniel

Pel treball  Estudis sobre biologia de la reproducció a la Tribu Delphiniae Warming (Ranunculaceae) a la Mediterrània Occidental.


 • Silver Medal 2001. OPTIMA  (Palermo)

Joan Simon Pallisé i Josep Vicens Fandos

Premi al millor treball publicat durant l’any 2001 sobre botànica mediterrània per a Estudis biosistemàtics en Euphorbia a la Mediterrània Occidental


 

 • Premi per a estudiants de la Institució Catalana d’Història Natural (Barcelona 2001)

Jordi López i Pujol

Pel treball Diversitat genètica en espècies amenaçades de Catalunya

 

 


 

 • Premi Pius Font i Quer. Institut d’Estudis Catalans. (Barcelona 2008)

Jordi López i Pujol

Pel treball Estudis de diversitat genètica d’espècies endèmiques i/oamenaçades de la Mediterrània Occidental


 

 

Premi Jaume Vicens Vives. Generalitat de Catalunya (Barcelona, 2009)

GIBAF (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques)

Joan Simon (Cood.), Carles Benedí, Cèsar Blanché, Anna Rovira, Maria Bosch, M. Carmen Martinell

“Pels resultats obtinguts en la millora i la innovació de la qualitat docent en l’àmbit de la introducció de noves plataformes tecnològiques de suport a la docència”

 


 

Premi Jaume Vicens Vives. Generalitat de Catalunya (Barcelona, 2014)

Joan Simon Pallisé

“Distinció 2014 a la qualitat docent universitària. El premi, atorgat per la Generalitat de Catalunya, distingeix la trajectòria docent del professor Simon i les seves aportacions a l’aprenentatge mitjançant recursos digitals i noves eines d’avaluació”