I Jornades Catalanes de Conservació de Flora

 

El dies 2 i 3 de Juny han tingut lloc a la vila de Blanes (La Selva) les I Jornades Catalanes de Conservació de Flora, que han reunit, per primera vegada a Catalunya, 150 experts en conservació de flora, i que han estat organitzades per la Universitat de Barcelona, la Fundació Carl Faust i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.


Desenvolupament de les sessions a l'Hotel Blaumar de Blanes (Foto: J. Masbernat)

 
 
La reunió  es va organitzar en set sessions (Experiències de conservació de flora a diversos països o comunitats autònomes; Eines per a la gestió de la informació en conservació de plantes; Avaluació i diagnòstic de l’estat de conservació de la flora a Catalunya; Conservació ex situ: Jardins botànics i bancs de germoplasma; Recerca en Biologia de la Conservació; Planificació i estratègies de conservació de flora; Experiències de conservació de flora a Catalunya), amb comunicacions orals i en pòster.
 
 
Sopar i concert celabrats al Jardí Botànic MariMurtra (Foto: J. Masbernat) 
 
Es tracta del primer congrés d’aquest àmbit celebrat a Catalunya, que ha permès conèixer, tant les realitats en conservació de plantes com els nous projectes (Jardí Botànic Alpí, Llibre Vermell de flora vascular endemica i amenaçada de Catalunya, Check-List i llista vermella d’Andorra, Decret de Flora Amenaçada de Catalunya, etc.), que suggereixen un nou panorama d’impuls a la conservació que, a més, disposarà d’un “full de ruta”, plasmat en unes conclusions que inclouen un pla d’acció per als propers anys. Les I JCCF van significar també un homenatge a Carl Faust, mecenes fundador del Jardí Botànic Marimurtra, que va allotjat el sopar del congrés i un recital musical.

Més informació:

Clematis acerifolia

Per Jordi López-Pujol

Clematis acerifolia Maximowitz, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 54(1): 2 (1879)

Tàxon estudiat per un dels membres del BioC (J. López-Pujol) en col•laboració amb investigadors de l’Institut de Botànica de Beijing (Academia Xinesa de Ciències), primer durant una estada pre-doctoral (juliol-octubre de 2003), i després durant la seva formació post-doctoral (gener 2006-febrer 2008).

Detall d’un individu en flor, a Shangfangshan (abril de 2004). Foto: Xie Lei.


DESCRIPCIÓ I IDENTITAT TAXONÒMICA

Camèfit de 20 a 60 cm, amb les tiges llenyoses, sovint penjants. Fulles palmatilobades amb 5 lòbuls, glabres, de 3-7,5 × 3,5-8 cm, peciolades. Flors amb 5-8 tèpals petaloides blanc-rosats, també glabres, de 3,5-5 cm de diàmetre. Forma aquenis densament pubescents (2,5-3 × 1,2-1,8 cm), amb un estil persistent plumós. Floreix des de l’abril al maig, i fructifica des del maig al juny. Tàxon diploide amb 2n = 16 cromosomes (Gong et al. 1985), com és habitual en el gènere Clematis. Es desconeix tant el seu mecanisme de pol•linització com el seu sistema reproductiu.
Individu en flor, a Shangfangshan (abril de 2004). Foto: Xie Lei.
Algunes de les seves característiques morfològiques, com la forma de les fulles i la manca de pilositat als tèpals, gairebé úniques dins el gènere, justifiquen la inclusió de l’espècie estudiada dins la seva propia subsecció, Acerifoliae. Recentment (Yan et al., 2005) s’ha descrit una varietat (elobata), de mida molt més petita (<20 cm) i amb fulles ovades sense lòbuls, present a la província de Henan (amb una distribució centenars de quilòmetres més al sud que el tàxon típic).

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Endemisme del NE de la Xina, limitat a les serralades de Shangfang i Baihua (extrem SW de la Municipalitat de Beijing i petita àrea adjacent de la província de Hubei). L’extensió de presència és d’uns 400 km2, mentre que l’àrea d’ocupació és probablement inferior als 3 km2.

 

HÀBITAT

Creix a les escletxes i fissures de roca calcària, en parets verticals i extraploms preferentment orientats a solell, situats indistintament en gorges o en llocs més oberts, amb vegetació de tipus arbustiu o en clarianes de bosc, ca. 200 m.
Hàbitat de C. acerifolia. A la foto de l’esquerra s’aprecien diversos individus (setembre de 2007). Fotos: J. López-Pujol.

DIVERSITAT GENÈTICA

S’ha estudiat la diversitat genètica en nou de les seves poblacions mitjançant electroforesi d’isoenzims (López-Pujol et al., 2005), detectant-se uns nivells de variabilitat prou baixos (P = 20,5%, A = 1,27, He = 0,072). Aquests poden respondre a la petita mida de les poblacions, a la distribució geogràfica tant restringida de l’espècie, a la seva elevada especificitat d’hàbitat, però, també, a la seva regressió i fragmentació durant temps recents (vegeu més endavant).

Totes les poblacions presenten elevats nivells de consanguinitat (més del 50% dels loci presenten un excés d’homozigots), probablement a causa de la seva estructuració en rodals o veïnatges genètics (efecte Wahlund), que dóna lloc a una situació d’autogàmia biparental (biparental inbreeding). La fragmentació de les poblacions podria tenir una contribució decisiva no només a aquest fenomen, sinó també a l’elevada divergència genètica entre poblacions (Fst = 0,273).

DEMOGRAFIA

Les observacions realitzades al camp (2003 i 2007) han revelat que les poblacions de C. acerifolia estan majoritàriament constituïdes per individus d’elevada longevitat, amb les tiges fortament lignificades. La presència d’individus juvenils i plàntules és més aviat escassa, probablement a causa de la la baixa disponibilitat de llocs adequats a la roca (escletxes amb un cert grau d’humitat) per a l’establiment de plàntules. La longevitat dels individus sembla, per tant, el factor essencial que permet el manteniment de les poblacions. És molt probable que el nombre total d’efectius de l’espècie sigui inferior a 10.000.
A l’esquerra, individu juvenil (setembre de 2007; foto: J. López-Pujol), a la dreta, individu adult (abril de 2004; foto: Xie Lei).

No s’ha trobat cap correlació entre l’heterozigosi i diverses mesures de fitness vegetatiu, com ara el diàmetre de la planta, la seva alçada, o el nombre de tiges, tant a nivell individual com poblacional (vegeu López-Pujol et al., 2008). Sí que s’ha trobat, però, una correlació entre un dels paràmetres mesurats, el nombre de fulles per tija, i la cobertura vegetal, que es va mesurar com a un indicador de la qualitat de l’hàbitat. Per tant, la variabilitat detectada en els paràmetres de la fitness sembla que depèn més de factors ambientals que no pas dels genètics.

 

CONSERVACIÓ

Situació general

C. acerifolia constitueix una de les espècies més amenaçades del NE de la Xina, que ha sofert una declinació dràstica pel que fa tant al nombre com a la mida de les seves poblacions. Basant-nos en una revisió dels plecs dipositats a l’herbari PE (Herbari Nacional de la Xina, Beijing), corresponents a recol•leccions realitzades majoritàriament entre els anys cinquanta i setanta, i en les dades que s’aporten a la Flora de Beijing (publicada a principi dels vuitanta; He, 1984), l’espècie era localment força abundant només fa unes poques dècades.

Amenaces

Biòtiques: (a) Taxes de reclutament probablement molt baixes (la presència de plàntules i d’individus juvenils és molt reduïda a les poblacions); (b) Petita mida poblacional a la majoria de localitats observades (generalment per sota dels 100 exemplars), prop o sota dels límits de la MVP (minimum viable population), i (c) nivells reduïts de diversitat genètica.
Abiòtiques: (a) Destrucció i/o fragmentació del seu hàbitat, bàsicament com a conseqüència de la construcció de noves carreteres (o millora de les existents) i d’infrastructures turístiques, com ara complexos hotelers i resorts. Moltes de les àrees on creix l’espècie (Shidu, Yesanpo, Shangfangshan, Baihuashan) s’han convertit en una destinació turística de primer ordre per als habitants de la capital xinesa, donada la seva proximitat (a menys d’un parell d’hores) i la bellesa dels seus paratges. La pujada del nivell de vida fa pensar que els impactes derivats de l’activitat turística puguin incrementar-se de forma notable en els propers anys; (b) Pol•lució degut a activitats mineres (extracció de carbó) a les immediacions d’una de les localitats més grans (Jayukou): s’han observat dipòsits de polsim de carbó considerables a sobre de les fulles en molts dels individus; i  (c) Risc d’incendis forestals.


Infrastructures turístiques a Shidu, localitat que conté diverses poblacions.

Construcció d’una carretera a les immediacions de Shangfangshan, locus classicus de C. acerifolia.

Avaluació del grau d’amenaça (segons criteris IUCN, 2001)

CR (en perill crític): B2ab(i,ii,iii,iv,v) (López-Pujol et al., 2005)

Protecció legal

No existeix cap mesura de protecció legal a nivell l’espècie. Algunes de les seves poblacions estan situades dins de reserves naturals (Shangfangshan, Baihuashan).

Mesures de conservació proposades

In situ: (a) Protecció del seu hàbitat natural (creació de noves reserves naturals que protegeixin el màxim nombre possible de localitats); (b) Seguiment poblacional i vigilància de l’hàbitat; (c) Reintroduccions i/o reforçaments poblacionals.

Ex situ: (a) Recol•lecció de llavors i conservació en bancs de germoplasma; (b) cultiu i micropropagació en jardins botànics.

Altres: (a) Inclusió al Llibre Vermell de la Flora Xinesa i a la Llista Nacional de Flora Protegida; (b) Realització d’estudis addicionals per assolir un grau més profund de coneixement de l’espècie (demografia, pol•linització, sistemes reproductius, etc.).

Referències

Gong WZ, Long YY & Li MX. 1985. Karyotype studies on Clematis from Beijing, China. Journal of Wuhan Botanical Research, 3: 371-379.

He SY, Xing QH, Yin ZT & Jiang XP. 1984. Flora of Beijing. Beijing Press, Beijing. pp. 246-247.

López-Pujol J, Zhang F-M & Ge S. 2005. Population genetics and conservation of the critically endangered Clematis acerifolia (Ranunculaceae). Canadian Journal of Botany, 83: 1248-1256.

López-Pujol J, Zhang F-M & Ge S. 2008. No correlation between heterozygosity and vegetative fitness in the narrow endemic and critically endangered Clematis acerifolia (Ranunculaceae). Biochemical Genetics, published on line, 12 April 2008 (DOI: 10.1007/s10528-008-9161-y)

Yan, S-X, Wang P-F, Zhu C-S, Yang Q-S, & Kong D-Z. 2005. Clematis acerifolia var. elobata, a new variety of the Ranunculaceae from Henan, China. Acta Phytotaxonomica Sinica, 43: 76-78.

Citació/pdf/handle

 

FITXES ANTERIORS DE “La Planta del Mes” aparegudes al Portal BioC

 

E-Flaixos en BCP, 6

Donem a conèixer diverses notícies breus de BCP arribades al Portal BioC, referides a novetats bibliogràfiques, creació de noves associacions i a  jornades celebrades.

Veure contingut d'E-Flaixos en BCP anteriors (1-5) 

PUBLICACIONS:

  • Antoni Agelet (2008). Plantes Medicinals del Pallars –Editat per l’autor.

El llibre és l’adaptació editorial de la tesi doctoral de l’autor (presentada a la Facultat de Farmàcia de la UB i dirigida pel Prof. J. Vallès) que va aconseguir el premi P. Font i Quer de l’Institut d'Estudis Ilerdencs (17ena convocatòria) i una part va rebre el Premi Baldiri Raixac als Mestres i Professors (Fundacio Jaume I, Barcelona). Recull dades en forma de fitxes de més de 400 espècies de plantes aromàtiques i medicinals emprades als dos Pallars, tant per a  medicina  popular humana com veterinària, fruit de la recerca original de l'autor en el camp de l'etnobotànica. El llibre és il·lustrat amb fotografies i/o dibuixos de l’autor.

Disponible a les principals llibreries del Pallars i a la Llibreria de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona.

Preu: 37 €
ISBN 978-84-612-2645-0
756 pàgines 


  • Bouteloua

Daniel Guillot ens informa de l’aparició del nou volum (3) de la revista Bouteloua, publicat el 12.V.2008, amb el següent sumari:   

•    D. Guillot Ortiz. Papaver somniferum L. Paeoniflorum ´Scarlet`, un cultón naturalizado en Valencia. 3-13.
•    E. D. Dana & M. Sanz-Elorza. Localizaciones de especies alóctonas ornamentales asilvestradas en Andalucía. 14-22.
•    M. Cházaro-Basañez, J. A. Lomeli-Sencion, O. M. Valencia-Pelayo & Y. L. Vargas-Rodríguez. Otra nueva especie de Agave (Agavaceae) del estado de Jalisco, México. 23-28.
•    E. Laguna Lumbreras, D. Guillot Ortiz & J. J. Herrero-Borgoñón. Algunas suculentas monstruosas o crestadas en la provincia de Valencia. 29-39.
•    D. Guillot Ortiz & J. A. Rosselló Picornell. Claves para las Bambusáceas cultivadas como ornamentales y comercializadas en la Comunidad Valenciana. 39-46.
•    Notas breves, 47-55
o    D. Guillot Ortiz & P. Van der Meer. Un pliego del género Agave L. perteneciente al herbario de la expedición de Sessé & Mociño a Nueva España. 48-49
o    D. Guillot Ortiz. Algunas cultivariedades del género Gazania Gaertn. cultivadas en la Comunidad Valenciana.  50-51.
o    D. Guillot Ortiz & P. Van der Meer. Opuntia phaeacantha Engelm. var. laevis (Coulter) L. Benson, un nuevo taxón del género Opuntia Mill. para la flora ornamental española. 52.
o    J. M. Gómez Reyes. Investigadores de la UGR exploran la evolución de la morfología floral en una especie vegetal de Sierra Nevada. 53.
o    V. M. Rodríguez Serrano. Crassula lycopodioides Lam., primera cita en Galicia. 54
o    E. M. Martínez Pérez. Una nueva cita del taxón Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. var. albispina en la provincia de Valencia.54-55.

Volum disponible en pdf


DOCUMENTS

  • Informe EDIT (inclòs a Recursos del Portal BioC)

L'EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy) ha publicat l'informe 'Taxonomy in Europe in the 21st century', que posa de manifest la importància d'aquesta disciplina, i n'assenyala els reptes pendents, en una visió de futur per a les properes dècades.

Enllaç a l'informe EDIT

 

  • Volums editats d' ENSCONEWS

La xarxa europea de bancs de germoplasma ENSCONET ofereix lliure accés al butlletí anual ENSCONEWS a través d' internet. Aquest butlletí és preparat i editat des del Jardí Botànic de la Universitat de València. Fins al moment s'han editat els volums corresponents  als anys 2005, 2006 i 2007, mentre que el de 2008 es troba en preparació.

Enllaç als butlletins ENSCONEWS  


JORNADES

  • III Jornades Estatals de Custòdia del Territori

Han tingut lloc al Centro Educativo del Medio Ambiente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CEMACAM) de Torre Guil (Múrcia), del 23 al 25 de maig, sota el lema:  'La participación de la sociedad civil en la custodia del territorio'.

Més informació – Web de la XCT

 

  • Jornades sobre Carlos Pau a Sogorb

Amb motiu de la commemoració dels 150 anys del naixement de l'extraordinari botànic i farmacèutic de Sogorb, Carlos Pau, que està passant força desapercebuda en els ambients acadèmics, la Universitat CEU-Cardenal Herrera i l'Ajuntament de Sogorb van celebrar el passat dia 12 d'abril una jornada de record a l'insigne botànic. El blog que manté el bon amic Emili Laguna conté informació sobre aquesta activitat.

Més informació

Notícia (9.IV.2008) al Blog de la SEBCP
Planta del mes (Portal BioC): Aquilegia paui , tàxon dedicat per Font Quer a C. Pau


 

SOCIETATS

  • Assemblea fundacional de l'Asociación Ibérica de Orquidiología

Lloc, data i preu: Biescas (Osca), del 6 al 8 de juny de 2008, 120 €

Més informació – Web de l'AIO Poca inversió en Parcs Naturals a Catalunya

Segons que publica el diari AVUI, citant fonts d'un informe d'EUROPARC, Catalunya es troba a la cua de les inversions en Parcs Naturals de tot l'estat i, a més, en el darrer any computat, encara hi va haver un descens de la inversió per hectàrea protegida del 38%. Tot i que cal prendre les dades amb cautela (atès que la inversió per hectàrea no és la mateixa, per exemple a Canàries, on hi ha diversos parcs nacionals amb un finançament molt potent que a Catalunya, ni a casa nostra mateix, depenent que l'administració responsable del parc natural sigui una o una altra), no deixen de reflectir l'escassa atenció que la conservació de la biodiversitat mereix al govern de Catalunya, sigui quin sigui el color polític dels partits polítics responsables al llarg dels anys.
 
Més informació
 

Portal SIVIM a Recursos del BioC

Ha estat presentat recentment el Portal d'Internet SIVIM (Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica) en versió beta, durant la celebració de les XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología celebrades a Madrid del 24 al 29 de setembre de 2007.  S'hi han recopilat en total 58.673 inventaris de vegetació de la península Ibèrica, Illes Balears i territoris limítrofs. Aquests inventaris contenen en total 1.086.514 cites florístiques que poden esdevenir una eina important en BCP.  El portal s'ha desenvolupat a través d'un projecte d'investigació coordinat (CGL2006-13421-C04-01/BOS del Ministerio de Educación y Ciencia), sota la direcció del professor de la UB, Xavier Font. El recurs és accessible també des del Portal de BioC.

Els investigadors participants al projecte són: 

Universitat de Barcelona
Xavier Font (IP)
Jordi Carreras
Empar Carrillo
Josep Maria Ninot
Rafael Quadrada
Javier Moreno

Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo)
Federico Fernández-
González (IP)
Verónica Bouso
María Rosa Pérez
Pilar Rodríguez
Santiago Sardinero

Universidad de León
Carmen Lence (IP)
Carmen Acedo
Raquel Alonso
Félix Llamas
Sara del Río
Luis Herrero

Universidad del País Vasco/EHU (Bilbao)
Javier Loidi (IP)
Idoia Biurrun
Juan Antonio Campos
Itziar Garcia
Mercedes Herrera

Segons que informa l'investigador principal, Xavier Font, en un comunicat tramès electrònicament, "para mejorar el portal SIVIM y acelerar la entrada de datos me permito solicitar vuestra colaboración, esta puede concretarse en la detección de errores, el envío de separatas con novedades sobre vegetación y muy especialmente- el envío ficheros informáticos con tablas de vegetación. Son especialmente útiles todos los documentos en soporte digital (pdf doc, txt,…) que presenten inventarios.Esperamos contar con vuestra colaboración y que el nuevo portal sea de interés de toda la comunidad científica"

 

Més Informació:

Jordi López rep el Premi Font i Quer

El proppassat dia 24 d'abril, amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, va tenir lloc a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans el lliurament dels premis del cartell de 2008. En el decurs de l'acte, el membre del BioC, Jordi López-Pujol va rebre el Premi Font i Quer de Botànica, atorgat al millor treball sobre Botànica de les terres catalanes.

 

 El President de l'IEC, Salvador Giner, fa lliurament del Premi Font Quer a Jordi López

Més informació