Josep Vigo, Premi Medi Ambient 2010

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi de Medi Ambient d’enguany al Dr. Josep Vigo i Bonada. Es tracta del Premi de la modalitat “Trajectòria,” dins de l’àmbit de la Biodiversitat. La candidatura havia estat proposada pel CeDocBiV i ha tingut en compte la fructífera trajectòria del professor Josep Vigo en l’estudi, la valoració i la defensa de la diversitat biològica a Catalunya.

L’atorgament del Premi va tenir lloc ahir, al Petit Palau de la Música i, juntament amb J. Vigo, ha estat premiat també Àlex Aguilar, investigador de l’IRBiO de la UB.

Més informació

Notícia 4/6/2010 – Web de la UB

 

Manifest per la biodiversitat a Catalunya

Amb motiu del proppassat dia mundial de la Biodiversitat, diverses institucions -a les quals encara es van sumant adhesions en aquests dies- van preparar un manifest (conegut com a Manifest de Santa Susanna) que denuncia la pèrdua de biodiversitat i reclama l’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i del govern de l’Estat en el desplegament efectiu de les mesures de conservació previstes a l’ordenament jurídic. El BioC s’adhereix al manifest, que podeu trobar complet si seguiu llegint aquesta notícia.

 

REUNIDES en el marc de les Jornades sobre Biodiversitat. Ciència i gestió de la conservació del capital natural, fetes a Santa Susanna, els dies 5 i 6 de maig de 2010, les entitats sotasignants

 

RECORDEN que, tot i que l’any 2010 havia de significar l’aturada de la pèrdua de biodiversitat a Catalunya, Espanya i Europa, la realitat és que en aquests territoris continuen augmentant les tendències adverses a la biodiversitat, malgrat ser un component essencial del patrimoni natural.

PREOCUPATS pel fet que les pressions sobre la biodiversitat comporten una progressiva transformació, degradació i fragmentació dels hàbitats terrestres i marins i una explotació irresponsable dels certs recursos naturals ja amenaçats, com són els pesquers, i d’un bon nombre d’hàbitats i d’espècies amenaçats, com són els hàbitats esteparis i els sistemes dunars,  les quals deriven de la insostenibilitat del model productiu i  econòmic i territorial actual.

DENUNCIEN la pèrdua d’hàbitats i espècies clau, fins i tot a l’interior de diversos espais naturals que estan legalment protegits, així com pèrdues de la funcionalitat ecològica degudes a la fragmentació, tal com han documentat diverses avaluacions independents realitzades els darrers anys.

LAMENTEN que, malgrat aquesta tendència negativa, no es pugui encara valorar la magnitud de la pèrdua de biodiversitat que pateix el conjunt del país, degut a que el coneixement de molts grups d’organismes, especialment invertebrats, així com el seu estat de conservació segueix essent  deficient. A escala europea l’Estat espanyol, un dels hot spots de biodiversitat d’Europa, destaca pel fet que més del 50% de les espècies d’interès comunitari tenen un estatus desconegut. I també troben a faltar informació sobre l’impacte negatiu que les empreses i inversions catalanes causen en la biodiversitat d’altres països.

DEPLOREN que el govern de Catalunya, hagi estat incapaç de donar una resposta política adequada i conseqüent amb els compromisos internacionals vigents, la qual ha derivat en diverses denúncies i sancions europees. Tot plegat es reflecteix en una imatge pobre de Catalunya, com a país -abans capdavanter a escala espanyola en conservació de la biodiversitat-  i en una progressiva desconnexió respecte de les tendències europees al respecte.

Per tot això

INSTEN al govern de Catalunya
•     Que es doti el país dels instruments legislatius necessaris per a  la conservació efectiva de la biodiversitat, amb l’aprovació urgent, dins d’aquesta legislatura, de la Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural  i de l’ Estratègia per la Conservació Biodiversitat de Catalunya (compromisos del Pacte del Tinell).
•    Que es dugui a terme una reorganització administrativa profunda que permeti una cooperació efectiva entre les diverses administracions implicades en la conservació de la biodiversitat terrestre i marítima, per tal de millorar la seva eficàcia i reduir costos, disfuncions i burocràcia. Una peça clau d’aquesta reorganització hauria de ser l’Agència de Conservació de la Natura prevista.
•    Que es doti a les administracions competents dels mitjans necessaris superar els greus dèficit de planificació, gestió i avaluació que existeixen. Això inclou, entre altres, la tramitació urgent de tots els Plans Especials i Plans Rectors d’Ús i Gestió pendents i la realització i difusió d’avaluacions periòdiques. 
•    Que s’adoptin les mesures proposades en la primera avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya (2004) per millorar l’efectivitat de la gestió dels espais naturals protegits, que prioritzi la conservació de la biodiversitat, i que tingui realment en compte la recerca científica i el coneixement naturalista.
•    Que impulsi les mesures que siguin necessàries per reduir l’impacte negatiu a la biodiversitat mundial que causen algunes empreses o inversions catalanes fora del nostre país, i s’informi a la societat, amb transparència, de quina és la situació d’aquests impactes.

INSTEN al govern d’Espanya per tal :
•    Que s’aprovin i es duguin a terme les normes i plans d’acció previstos en l’Estrategia para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que no han estat desenvolupats.
•    Que assumeixi plenament les seves responsabilitats de foment de la cooperació internacional i interautonòmica en matèria de biodiversitat, especialment pel que fa als espais de la xarxa Natura 2000,  el domini marítim, la regió pirinenca, i les zones estepàries, amb una perspectiva bioregional.

Consell Superior d’Investigacions Científiques
Institució Catalana d’Història Natural
Universitat Politècnica de Catalunya

Santa Susanna, 6 de maig de 2010

Noves plantacions per a conservació, al MariMurtra

Dins de la planificació de la remodelació dels espais del jardí per convertir-los en els hàbitats per poder anar-hi incorporant espècies amenaçades, protegides o endèmiques de Catalunya, el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes ha finalitzat recentment l’adequació d’un espai (neteja i millora de sòls) i la primera fase de plantacions de la brolla calcària.

Nova zona de plantació de la brolla (Foto: N. Membrives)

 

Segons que informa la Directora tècnica del Marimurtra, Núria Membrives, les espècies plantades han estat produides pel personal propi a partir de llavors recol·lectades en expedicions del departament de conservació o d’esqueixos de plantes del jardí. Les espècies plantades són: Anthyllis cytisoides, Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius, Lavandula dentata, Lavandula stoechas, Phlomis italica, Phlomis purpurea, Salvia officinalis i Santolina chamaecyparissus. S’espera que aquesta primavera arrelin amb força i que la primavera del 2011 ja sigui un mosaic de colors.

 

Més informació

Nou estudi sobre genètica del Corniol dels Ports

Acaba de publicar-se electrònicament l’article dels membres del BioC Low genetic variability in the rare, recently differentiated Aquilegia paui (Ranunculaceae) de MC. Martinell, J. López-Pujol, M. Bosch i C. Blanché a la prestigiosa revista Biochemical Systematics and Ecology (doi:10.1016/j.bse.2010.03.009)

El treball ha estat finançat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge [Generalitat de Catalunya, FBG-303608], pel Ministerio de Educación y Ciencia [CGL2007-60475/BOS], i ha comptat amb el suport del Parc Natural dels Ports.

Accés al resum

RESUM

Aquilegia paui és una espècie endèmica del nord-est de la Península Ibèrica. Té un nombre molt reduït de poblacions exclusivament a la zona culminal al massís calcari dels Ports. La diversitat genètica del corniol dels Ports va ser avaluada a través d’electroforesi d’al·loenzims, juntament amb el seu congènere, el corniol comú, Aquilegia vulgaris. Es van detectar baixos nivells de diversitat genètica en ambdós tàxons, sobretot per A.  paui. La identitat genètica entre els dos corniols va ser particularment elevada (I = 0,990) i el conjunt dels al·lels de A. paui és un subconjunt dels del seu congènere d’àmplia distribució (amb l’excepció d’un al·lel de baixa freqüència que només es va detectar en una població de A. paui). A. paui pot haver evolucionat recentment de les poblacions properes d’A. vulgaris. L’especiació d’aquest tàxon, que encara pot ser en curs, sembla estar impulsada per la diferenciació ecològica, com en general hauria tingut lloc a les Aquilegia europees, així com en moltes espècies endèmiques de la Mediterrània.

mm

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (i 3)

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (i 3)

Cèsar Blanché

S’ha posat a informació pública l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya, esperada des de fa força anys i que ha de ser el marc general de tota l’activitat de conservació i gestió de la diversitat biològica en el futur del nostre país. A la tercera part de l’article s’analitza el tractament que hi rep la flora, així com les conseqüències pràctiques que se’n derivaran.

 

Enllaç a la primera part de l’article
Enllaç a la segona part de l’article

 

Part 3 – CONSEQÜÈNCIES PER A LA FLORA

A part de les consideracions generals i l’estructura de la Llei, que han estat comentats als dos articles anteriors (1) i (2), s’aborden, en aquesta tercera i darrera part, les conseqüències pràctiques concretes que es derivaran per a la conservació de la flora si la Llei és aprovada en el format actual.

Les dues primeres reflexions són conceptuals:

1. La primera de totes és la consideració de la biodiversitat, per primera vegada, al nostre ordenament jurídic, en el seu espectre complet: “varietat de vida en totes les seves formes, nivells i combinacions, inclosa la diversitat d’ecosistemes, la diversitat d’espècies (interespecífica i intraespecífica) i la diversitat genètica” (definició a l’art. 3 b). D’aquesta manera, al llarg de tota la llei són equiparats, com a objectius a conservar, la diversitat genètica als hàbitats i a les espècies i, d’altra banda, les poblacions són equiparades als tàxons. No cal dir que és un canvi en profunditat!
2.La segona és que les mesures previstes i els instruments que es creen permeten una tasca eficaç –brillant, fins i tot- en la conservació de la flora… en el cas que es duguin a terme realment. El compliment i l’aplicació pràctica de tot el que consta a la Llei són elements cabdals a tenir en compte, més encara si ens fixem en els gairebé dos anys transcorreguts des de la publicació del Decret 172/2008, de creació del Catàleg de Flora Amenaçada, amb els minsos resultats que està tenint, almenys fins a la data d’avui.

A continuació esmentem accions i mesures concretes amb incidència pràctica que la llei incorpora i que són diferents de les regulacions actualment vigents:

Mesures de conservació:

1. El Govern pot establir, per decret, un règim d’aprofitaments amb finalitats comercials d’espècies silvestres no protegides, cosa que obre moltes possibilitats d’actuació davant de futurs canvis en la pressió sobre espècies que actualment no es consideren amenaçades (per exemple noves plantes medicinals, ornamentals, etc.)
2. Algunes imprecisions. No es precisa el valor econòmic de les espècies ni el sistema per avaluar-lo (art. 34.5) –ni tan sols s’indica que hagi de constar als plans de recuperació, com preveu, per exemple, el nou pla de recuperació en règim de tramitació de Borderea chouardii, a la C.A. d’Aragó-. Per a les activitats de translocació o reforç “es poden establir reglamentàriament les condicions” (art. 34.6), però no és un mandat imperatiu, de manera que podrien no establir-se, constituint una amenaça en el cas d’accions empreses de manera científicament o tècnicament poc solvents. En canvi, sí que s’exigeix l’autorització prèvia per a la reintroducció d’espècies o poblacions (art. 36.1), i, un cop autoritzada, es requereix la preparació d’un projecte de reintroducció. No acabem de veure la diferència, quan, en alguns casos, el reforç poblacional, depenent de l’origen genètic del material de reforç pot ser molt més perillós per a la població receptora (risc de outbreeding depression, per exemple).
3. Pot haver-hi alguns obstacles burocràtics innecessaris en la tasca de recerca, per exemple, “s’ha de regular per decret (…) el marcatge d’altres espècies amb finalitats científiques o de seguiment”.
4. Es prohibeix introduir espècies, subspècies o races geogràfiques al·lòctones quan puguin competir amb les silvestres autòctones o alterar-ne la puresa genètica (art. 35 a): el compliment i la verificació d’aquesta mesura té una enorme incidència en moltes de les pràctiques de restauració ecològica, reforestació, etc., tot i que no queda establert com se’n farà el control.

Organismes, xarxes i col·leccions

1.    La Llei preveu (art. 38) la creació d’una “Xarxa de conservació de la flora silvestre”, a la qual s’adjudiquen funcions rellevants com ara a) la participació en els programes de conservació “ex situ”, b) la recerca sobre flora autòctona i la seva conservació i recuperació, c) la prestació de serveis pericials i d) l’educació i la sensibilització ambientals. Sorprenentment, però, la xarxa és constituïda (només) pels centres que participen en la conservació “ex situ”. Res a dir sobre la funció “a”, però per a la resta, són funcions que molts altres grups i institucions de recerca o d’educació duen a terme i on poden aportar coneixement i personal, i que podrien perfectament prendre part en aquesta xarxa.
2.    El DMAH (“en col·laboració” amb el Departament de Cultura) ha de catalogar les col•·eccions públiques de biodiversitat de Catalunya (art. 39). És una excel•lent notícia, si això significa el suport econòmic i l’assumpció de la tasca com a pròpia de l’administració catalana (cosa que, per cert, ara mateix no succeeix) per a totes les col·leccions (també de les privades). Si es tracta d’una cobertura per a iniciatives parcials o afavoridores de només algunes col•·eccions (penso ara en el Museu de Ciències Naturals), la notícia no és tan bona.
3.    S’institueix el SIPN (Sistema d’informació sobre el patrimoni natural) que integra el coneixement científic i tècnic sobre la matèria (art. 101), també la procedent de centres de recerca, universitats, museus, jardins botànics, etc. públics i de titularitat privada. El SIPN està integrat, almenys per: a) El Banc de Dades de Biodiversitat, b) els diversos Catàlegs, la Llista d’Espècies protegides, el Mapa d’Àrees crítiques, c) el Registre de bancs de material biològic i genètic, d) la Llista d’Hàbitats de Catalunya i la cartografia corresponent, e) l’ inventari de boscos singulars, f) el Sistema de ENP, g) l’inventari de coneixements tradicionals (incloent-hi les dades etnobotàniques), h) el Sistema de seguiment del patrimoni natural, entre d’altres. Tots aquests instruments d’informació han de ser sostinguts per l’administració pública catalana i poden ser encarregats a d’altres institucions en règims de conveni, cosa que configura una futura tasca de catalogació permanent d’ampli abast.
4.    Es creen, en substitució del Consell de Protecció de la Natura, dos nous organismes: un Consell Social de la Natura, per a la participació de la ciutadania, i una Comissió Científica Assessora de la Natura, com a òrgan consultiu en les matèries d’execució de la Llei, que serà creada per decret del Govern i que permetran una tramitació més diligent dels afers dels quals fins ara s’ocupava en CPN

Llistes i Catàlegs

1.  Caldrà redactar la Llista (única) d’espècies protegides (la llista “tova”), per a la qual la Llei no estableix cap termini. Dos o tres anys seria més que suficient. Tampoc no s’estableix la periodicitat del seguiment de l’estat de conservació dels tàxons o poblacions que hi estiguin inclosos, cosa que caldria fixar quan es publiqui la Llista.

2. Caldrà redactar els Catàlegs d’espècies amenaçades (en plural, se suposa que en forma de catàlegs específics per a cada grup d’organismes), adreçades a tàxons i a poblacions en perill (llistes “dures”) .Tampoc hi ha cap termini per a la seva aprovació ni, per al cas de la flora, s’especifica que, almenys transitòriament, serà vigent el Catàleg actual (Decret 172/2008). Sí que s’especifica, en canvi, que caldrà l’aprovació dels plans de recuperació i de conservació als tres i cinc anys, respectivament, de la publicació del catàleg. Si s’acceptés el Catàleg de flora actualment vigent en el marc de la llei, caldria restar els gairebé dos anys transcorreguts des de la seva aprovació d’aquests terminis? Voldria dir que els plans de totes les espècies “en perill d’extinció” haurien d’estar aprovats… el mes d’agost de 2011? Segurament hi manca alguna concreció a les disposicions transitòries. Per als plans de recuperació i de conservació, la Llei especifica, per primera vegada el contingut que hauran de tenir (art. 45.4), cosa que es trobava a faltar al Decret 172/2008
Malgrat que la resta d’epígrafs són els normals en qualsevol pla de recuperació d’altres països, sorprenentment, no consta a la Llei la necessitat de consignar-hi el pressupost que es destinarà a cada Pla, matís que és alarmant, sobretot si el comparem amb la redacció del text de la Ley de Biodiversidad que especifica que el Fondo para el PN y la B servirá para promover “la conservación in situ y ex situ de especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas (art. 74.2.a)”, para desarrollar otras acciones y crear otros instrumentos adicionales que contribuyan a la defensa y sostenibilidad (…) de la conservación de especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas (art. 74.2.c) o, per si no quedava clar,  “contribuir a la ejecución de las medidas incluidas en las Estrategias y Planes de conservación de hábitats en peligro de desaparición y especies catalogadas (art. 74.2.d), precisions que no consten en la llei catalana. Tot fa pensar en la conveniència d’incloure els tàxons catalans que estiguin justificats als llistats espanyols de forma immediata si volem que les nostres espècies siguin candidates a rebre finançament d’aquest Fondo…

Tampoc s’esmenta en cap punt la possibilitat de redacció de plans de conservació multiespècies, previstos a la Ley espanyola ( art 58.1.c), ni de la participació en Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas (art. 57), com a mesures de conservació d’espècies presents en més d’una comunitat autònoma (com és el cas de moltes espècies de flora catalanes).

3. Caldrà contemplar la constitució de reserves genètiques, que la llei contempla a l’art. 46.1, com a mesura complementària, no prevista fins ara entre les disponibles, també en les estratègies de conservació de flora.

4. Igualment, caldrà cartografiar les àrees crítiques de totes les espècies catalogades com a amenaçades (al Catàleg de Flora Amenaçada) i als annexos II i IV de la Directiva 92/43/CEE: el conjunt de la documentació constituirà el “Mapa de les Àrees Crítiques per a la conservació de la fauna i la flora”, que farà part del SIPN.

5. La llei preveu encara la redacció un Catàleg d’espècies exòtiques invasores (per a tàxons i també per a poblacions!), que preveu una qualificació, per a les que representin un perill més gran, de “prioritàries”, amb severes mesures restrictives per a les espècies que s’hi incloguin i amb el compromís de fer-ne el seguiment i l’anàlisi de risc (art. 55 i següents). Tampoc en aquest cas, s’indica el termini per a l’aprovació d’aquest catàleg.

Espais Naturals Protegits

D’entre les 9 figures previstes de tipus d’ENP, no es contempla la de les Microreserves, instituïda al País Valencià i aplicada també a les Illes Balears, a més d’altres països d’Espanya i d’Europa, especialment orientada a la conservació de flora. Hom pot pensar que la Reserva Natural (RN, art. 69 i següents) pot donar resposta a la necessitat de protecció d’àrees importants per a la flora no incloses a la xarxa de grans ENP (Parcs Nacionals i Parcs Naturals), atès que es defineixen com a “àrees d’extensió reduïda”. Sorprenentment, però, entre els objectes a conservar a les RN hi ha “ecosistemes, comunitats, poblacions o altres elements biològics o geològics”, però no les espècies, volem suposar que per error involuntari i que es corregirà en versions posteriors.

Recerca

La Llei té un article destinat específicament al foment de la recerca en biodiversitat (art. 105), reclamant-ne la integració als plans de recerca del Govern i amb un èmfasi especial en el coneixement i la conservació. En honor a la veritat, cal reconèixer que aquest foment ha estat ja introduït nominalment al recentment aprovat pla de recerca de Catalunya (2010-2014).

Tractament diferenciat de la flora respecte a la fauna

Com en d’altres ocasions, no tots els grups d’organismes reben el mateix tracte a la Llei i no els són d’aplicació les mateixes mesures ni les mateixes restriccions. Així, per exemple, als antecedents esmentats al Preàmbul es citen diverses normatives (:10), en forma de lleis i de decrets (el primer dels quals referit a la fauna, però sense cap esment al decret de flora amenaçada (172/2008) en tota la llei),  es prohibeix alliberar fauna autòctona sense autorització –art. 35 b-  (però no diu res sobre la flora), es contempla la vigència transitòria de l’Annex d’espècies protegides de fauna  (Decret 2/2008), però no la del Catàleg de flora amenaçada, entre d’altres diferències. La pròpia tramitació de la llei, ara en règim d’exposició pública, coincideix en el temps amb la tramitació d’un nou Catàleg de fauna amenaçada que, entre els requeriments dels plans de recuperació sí que exigeix la presentació d’un pressupost als respectius expedients (art. 4), cosa no contemplada ni a la Llei ni al Catàleg de flora vigent.

Amb alguns aspectes millorables, tanmateix, l’avantprojecte de Llei de Biodiversitat pot ser una eina de primer ordre i amb un potencial enorme si el compromís del país i dels seus governants respon a una voluntat decidida a favor de la conservació de la diversitat biològica. En aquests dies de celebració del dia internacional de biodiversitat, tenim dret a somiar…

Més informació


CITACIÓ- PDF – HANDLE

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (2)

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (2)

Cèsar Blanché

S’ha posat a informació pública l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya, esperada des de fa força anys i que ha de ser el marc general de tota l’activitat de conservació i gestió de la diversitat biològica en el futur del nostre país. A la segona part de l’article s’analitzen els títols finals de la Llei i, en la tercera, el tractament que hi rep la flora, així com les conseqüències pràctiques que se’n derivaran.

Enllaç a la primera part de l’article

Títol IV (continuació)

El títol regula també els programes de cultiu ex situ i la definició d’àrees crítiques, i inclou les mesures de protecció d’arbres i arbredes monumentals i, desplegant la llei espanyola de biodiversitat, la creació del catàleg d’espècies exòtiques invasores. La pertinença d’una espècie a aquest catàleg prohibeix la seva introducció al medi natural així com la tinença i el comerç, amb la previsió d’un programa d’actuació específic de gestió i/o erradicació (art. 56.2) i d’un pla de seguiment (art. 56.3).

De manera destacada i com a novetat, el capítol 2 d’aquest títol es refereix a la conservació de la diversitat genètica com a objectiu de la Llei, adoptant, per primera vegada al nostre país, normes per a la protecció del tercer element de la biodiversitat (a més dels ecosistemes i de les espècies). Tot i que, comparativament, es tracta d’un apartat poc desenvolupat, com a mínim s’hi estableix el règim d’autoritzacions per a bioprospecció i ús biotecnològic i, sobretot, per l’ús de genotips particulars en activitats de reforestació o restauració ecològica que podrien contaminar genèticament els genotips silvestres, a més del registre de bancs de material biològic i genètic.

La conservació d’hàbitats amenaçats (anàlogament a la de les espècies), es resol a partir d’una llista d’hàbitats, del corresponent catàleg d’hàbitats amenaçats i dels preceptius plans de recuperació i de conservació, amb un esment particular a les zones humides (art. 64).

Al Capítol 5è del Títol IV es tracta del sistema d’espais naturals protegits, amb la corresponent normativa de gestió i de planificació. La consideració de sistema general, fa que s’hi incloguin tant els espais PEIN actuals, que seguiran existint, com els derivats de normatives internacionals; en especial, els espais Natura 2000 es consideren un subsistema, però que s’integra al PEIN (art. 82.5), que esdevé així el nucli del nou sistema d’ENP.  Es reconeix un total de 9 figures diferents: 1) Reserves naturals, 2) Parcs nacionals, 3) Parcs naturals, 4) Monuments naturals, 5) Àrees marines protegides, 6) ZEC (Zones especials de conservació, Natura 2000), 7) ZEPA (Zones per a les aus, Natura 2000), 8) Zones humides d’importància internacional (Conveni Ramsar) i 9) ZEPIM (Zones d’importància per al Mediterrani, Conveni de Barcelona).

Títol VI

Regula els instruments d’informació, recerca i avaluació de la biodiversitat, amb la creació d’un Sistema d’Informació sobre el patrimoni natural (SIPN),  del qual fan part diverses fonts, però la llei reconeix explícitament el Banc de Dades de Biodiversitat, com a constitutiu del sistema i, també en compliment de la llei espanyola, incorpora un sistema d’informació sobre coneixements i usos tradicionals de la biodiversitat.

Títol VII

S’ocupa dels mecanismes de participació social i incorpora el reconeixement a les activitats de custòdia del territori, així com el reconeixement a persones o entitats i, en particular, la possibilitat de desenvolupar “Plans d’acció per la biodiversitat”, per part d’empreses, universitats, associacions, ens locals, etc. Si bé es poden entendre aquesta mena de “Plans” com a mesura de foment de la implicació col·lectiva en la conservació de la biodiversitat, les mesures de control que es reserva l’administració competent semblen massa febles (art 111) per evitar una munió d’iniciatives que podrien ser contraproduents i amb escassa solvència científica i tècnica que poden fer més mal que bé, basades en la “bona fe”. Sembla que l’autorització prèvia per a qualsevol pla d’aquest tipus hauria de ser imprescindible, de manera semblant a l’avaluació d’impacte ambiental de qualsevol actuació.

Els art. 114-115 estableixen la creació d’una Comissió Científica Assessora de la Natura i d’un Consell Social de la Natura que venen a substituir l’actual Consell de Protecció de la Natura que havia esdevingut poc operatiu.

Títol VIII

Regula els instruments econòmics i financers destinats a la conservació de la biodiversitat, a  través de diversos mecanismes (ajuts, etc.). Una nova figura que apareix (per enèsima vegada derivada de la llei espanyola) és el “Fons de conservació del patrimoni natural,” que procedeix de tres fonts principals: els pressupostos de la Generalitat, els provinents d’altres administracions (els que preveu l’Estat, més els destinats al foment d’actuacions –ONG’s, etc- ) i els fons comunitaris. Caldrà estar molt atents a la participació relativa d’aquestes tres fonts, per valorar l’esforç respectiu i la contribució a la suma total, que naturalment hom esperaria que augmentés notablement respecte a l’actualitat. Hi ha d’altres fonts menors (possibles donacions, fins i tot en forma de terrenys, import de taxes afectes al Fons i l’import de les sancions que es determinin) que podrien contribuir també a dotar aquest Fons, tot i que no sembla que en quantitats massa significatives. Més importants podrien ser altres mesures previstes, com ara exempcions fiscals per a propietaris o agents de custòdia amb gestió de territori orientada a la conservació o el pagament del deute tributari amb terrenys d’elevat valor ecològic, que, a més, permeten visualitzar el valor econòmic real de la biodiversitat.

Títol IX

Tracta de les infraccions, sancions i altres mesures de compliment de la llei, que han de seguir el que estableix la Ley espanyola, amb multes (art. 124), més elevades que les anteriors (que poden ser actualitzades per Decret, segons la disposició desena). No resta definida la valoració exacta dels danys efectuats sobre els individus o les poblacions, i probablement caldrà esperar a normes de menor rang que desenvolupin la llei.

Disposicions

Les disposicions transitòries, finals etc., determinen adaptacions formals i de terminis, de les quals destaquem: a) el termini d’un any –des de l’aprovació de la Llei- per aprovar el Pla d’Acció del sistema d’ENP, b) la transformació dels actuals PNIN en Monuments Naturals, c) el termini d’un any per a regular els aspectes fiscals abans esmentats i per a adaptar els plans dels ENP, d) el termini de cinc anys per adquirir els terrenys qualificats com a reserva integral i e) la modificació de noms o de tipus de figura per a alguns espais protegits.

 

Més informació


CITACIÓ- PDF – HANDLE

22 de Maig: dia Internacional de la Biodiversitat

Els boscos, les zones humides, les brolles mediterrànies i els altres ecosistemes de món i la rica biodiversitat que contenen ens proveeixen de milers de milions d’euros de beneficis i de serveis cada any. Ens alimenten i ens vesteixen, controlen les inundacions, pol·linitzen els nostres conreus i ens subministren substàncies per guarir les malalties. Amb motiu del dia mundial de la biodiversitat, el BioC us convida a veure el vídeo preparat per les Nacions Unides amb aquest motiu.

 

http://www.biodiversity-day.info/bday2010-video.html?&L=3&L=0

Més informació

Curs de Conservació de Flora, a la UB

Aquests dies té lloc a la Universitat de Barcelona el curs Conservació i Gestió de la Flora, que fa part del Máster de Biodiversitat de la UB i del qual són professors Ignasi Soriano i Cèsar Blanché. El curs consta de sessions teòriques, seminaris sobre discussió de plans de recuperació i estratègies de conservació i de sortides per a treball de camp. A la imatge, Xavier Oliver, explicant als estudiants les activitats de seguiment de flora amenaçada que es duen a terme per part de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN, al Parc Nou d’Olot el proppassat dia 11 de maig.

Més informació

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (1)

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (1)

Cèsar Blanché

S’ha posat a informació pública l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya, esperada des de fa força anys i que ha de ser el marc general de tota l’activitat de conservació i gestió de la diversitat biològica en el futur del nostre país. A continuació se n’analitza el contingut i els aspectes més rellevants en conservació de la flora.

Fa pocs dies que s’ha publicat al DOGC núm. 5624, de 7 de maig de 2010, l’Anunci d’informació pública de l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural perquè es puguin efectuar les al·legacions oportunes durant el període de 15 dies des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, és a dir, fins al dia 22 de maig.

Una norma llargament esperada

Es tracta d’un text que s’havia esperat des de molts àmbits fa una pila d’anys i que en diverses ocasions s’havia presentat com a imminent. Recordem, per exemple, les jornades de debat sobre la llei de Biodiversitat tingudes a Girona, l’any 2005. La poca agilitat en la redacció i aprovació dels esborranys anteriors va permetre que s’aprovés abans la Llei espanyola de Biodiversitat (Llei 42/2007, de 13 de desembre de 2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), amb la qual cosa, una hipotètica llei catalana hauria de limitar-se a adaptar els preceptes de la llei espanyola (vegeu-ne la E-OPINIÓ publicada al Portal BioC en dues parts (1) i (2) )

I així ha estat. El text sotmès a informació pública és, bàsicament, la traducció al català de la llei espanyola, amb detalls propis, això sí, que s’han d’adaptar al desplegament i precisió dels principis dels quals hom no pot escapar, amb el que suposa de bo i de dolent, i que unifica en una sola norma-paraigua els textos legals vigents, tant els derivats de la normativa catalana anterior (que prové de l’Estatut de 1979), com els més recents, que ja deriven de la Llei espanyola de 2007. En aquest sentit, hem de lamentar que es compleixin els vaticinis que havíem fet ja fa temps sobre el caràcter centralitzador (“normativa básica” diu l’eufemisme jurídic) de la Ley de Biodiversidad, que deixa poc marge a la tasca legislativa del Parlament de Catalunya.

Com a característica general, hem de dir que és una llei necessària i, com la seva matriu espanyola, extensa i prolixa. El mateix preàmbul de la Llei catalana reconeix la situació d’inseguretat jurídica “provocada per la dispersió i proliferació normatives” (programes, tractats internacionals, normes estatals i europees) que fan difícil disposar d’instruments eficaços per deturar la pèrdua de biodiversitat. Per això era molt necessari actualitzar i  agrupar la plèiade de normatives dels diversos nivells competencials en un document clar, objectiu que l’avantprojecte aconsegueix de manera prou reeixida. També és, per això mateix, un document llarg (102 pàgines, amb 136 articles i diverses disposicions transitòries, derogatòries o finals), cridat a ser el referent i el marc del futur de la conservació de la biodiversitat a Catalunya en els propers anys, amb possibilitats d’eficàcia molt grans si es desplega adequadament, si s’hi aplica voluntat política real, solvència científico-tècnica apropiada i si es dota econòmicament de manera suficient.

Principis generals

El preàmbul (14 pàgines!) precisa l’enquadrament jurídic i estableix els pilars que presideixen la llei. El capítol III (:11) aborda la perspectiva social i reconeix, entre d’altres, dos aspectes rellevants: a) la responsabilitat de la societat catalana en la conservació del patrimoni natural a escala global (en aquest sentit hem de considerar que és una visió “moderna”) i b) la necessitat d’impulsar la recerca en conservació de la biodiversitat (en el terreny dels principis, cosa inèdita al nostre país a aquests nivells normatius de rang elevat). I, al capítol V, també convé destacar la rotunditat amb què s’expressa “el principi de prevalença de la protecció ambiental (…) sobre l’ordenació territorial i urbanística” (queda, doncs, definit un horitzó nítid de quin canvi de rumb d’ús del territori es proclama, almenys sobre el paper).

Títol I

La llei s’organitza en nou títols, el primer del qual conté les disposicions generals i, semblantment a l’espanyola, una llista de definicions (que en el futur seran determinants per a la interpretació de la llei), entre d’altres, d’àrea crítica, conservació (in situ i ex situ), espècie autòctona/endèmica/exòtica, estat de conservació favorable, hàbitat o població, a efectes jurídics.

Títol II

Regula els instruments de planificació, a partir d’una eina bàsica que estableix la Llei: l’Estratègia per a la conservació del patrimoni natural. Tot i que s’havia encarregat la redacció d’una estratègia catalana fa més d’una dècada a la ICHN (presentada el 1999) i que hom compta amb solemnes declaracions del Govern i del Parlament de Catalunya reclamant-la, hem hagut d’esperar dotze anys al seu establiment per llei (articles 9 i següents). Ha de ser l’instrument-marc (objectius, accions, etc.) que orienti la política de conservació a Catalunya (sense escapar de les estratègies europea i espanyola –art. 9.2- , ja ho havíem advertit) i de vigència llarga. Es detalla com s’ha de redactar i tramitar, però, ai las, no indica cap termini per tenir-la enllestida.

L’altre instrument important són els PORN (Plans d’Ordenació de Recursos Naturals), que deriven (també) de la normativa espanyola i que són adoptats per primera vegada per la legislació catalana. Principalment, passaran a ser els instruments d’ordenació i planificació dels espais naturals.

Títol III

Conté les mesures generals de conservació del patrimoni natural i remarca la necessària acció conjunta de les diferents polítiques sectorials: agricultura, ramaderia, pesca, gestió del litoral, forestal, hidrològica, minera, energètica, territorial, urbanística, d’infrastructures, de turisme, etc. És l’etern paradigma de l’administració ambiental que impregna/presideix totes les actuacions del govern (ja assajat des dels temps de la Generalitat provisional de principi dels anys 80 a la CIMA, amb ben poc èxit) que, en aquesta Llei torna a proclamar-se amb tota rotunditat, en referència ara a la biodiversitat. És una nova oportunitat.

Més endavant (art. 29 i següents), la Llei aborda els impactes sobre matèries primeres i productes naturals (novetat en un context d’explotació sostenible,  i d’especial interès en el camp de plantes medicinals, aromàtiques, cosmètica, jardineria, etc.), també en el context internacional, encara que la concreció normativa és més aviat minsa: a) s’exigeix el compliment de la normativa CITES com si fos una aportació de la Llei catalana, quan la seva aplicació ja fa anys que és imperativa per normes d’àmbit europeu i espanyol! i b) es preveu l’adopció de mesures compensatòries per quan no es puguin complir els objectius de conservació (deixant una porta molt oberta a l’autorització d’activitats a canvi de mesures de translocació, restauració o pagament amb terrenys), que en d’altres apartats de la llei es tornen a esmentar.

Títol IV

En aquest títol  s’inclouen les mesures específiques per a la conservació del patrimoni natural: prohibicions, autoritzacions, reintroduccions, etc. i l’establiment de xarxes de conservació (també de flora) i el suport genèric a les col·leccions biològiques.

En la definició de les unitats de la biodiversitat a conservar s’especifica que poden ser “espècies, subespècies o poblacions autòctones de Catalunya” (art. 40), fet que –tot i que ve obligat, un cop més, per la llei espanyola- representa un avenç considerable respecte, per exemple, al vigent Decret de flora amenaçada (172/2008) que només considera els nivells d’espècie i subspècie, però de no població, com a subjecte de protecció. Malgrat que de facto la protecció de poblacions era possible en el marc de la llei espanyola, el reconeixement que se’n fa a la llei catalana permet l’aplicació de criteris més moderns i actuals de priorització d’actuacions de conservació i de reconeixement d’unitats constituïdes per poblacions amb particularitats mereixedores de preservació. Els elements de la biodiversitat a conservar poden constar en dos tipus de llistes, que la llei especifica:

  1. Llista d’espècies protegides (LEP) : que inclou les espècies, subspècies o poblacions que aprovi el Govern (via decret) i les que ja ho estan per normatives superiors (estatal o comunitària). La inclusió a la llista es pot fer per procediment iniciat per l’administració o per persones/organitzacions independents (aspecte que també ve obligat per la llei espanyola). La pertinença a aquesta llista comporta les prohibicions i sancions habituals i, com a mesura de gestió únicament contempla (art. 40.4)  “l’avaluació periòdica del seu estat de conservació” com a activitat obligada,  i també “l’adopció de mesures de conservació i gestió, si cal”, com a activitat possible, només “si cal”. S’intueix, doncs, que aquesta llista equivaldria al llistat “tou” i de mesures “passives” de protecció, que a la llei espanyola constitueix el LESPE (Listado de especies de protección especial), i que pot ser relativament extensa perquè, a part del seguiment, no implica ni mesures actives ni despeses importants derivades de constar a la LEP.
  2. Catàlegs d’espècies amenaçades (CEA): també són aprovats pel decret del Govern (amb propostes d’inclusió igualment a instàncies de l’administració o de particulars/organitzacions)  i inclouen espècies, subspècies o poblacions, que es trobin en risc d’extinció i que, per tant, són mereixedores d’accions de conservació. És aquest segon tipus de llistat on les unitats a conservar reben la qualificació (només dues categories) de “en perill d’extinció” o “vulnerable (la categoria també és supeditada a la que l’espècie en qüestió pugui tenir al Catálogo Español de Especies Amenazadas).  La pertinença a un CEA obliga a la delimitació d’àrees crítiques i a l’aprovació –en el termini màxim de tres anys- del pla de recuperació, per a tàxons o poblacions “en perill d’extinció” o a l’aprovació –en el termini de cinc anys- del pla de conservació, si la qualificació és de “vulnerable”

A la segona part de l’article s’analitzarà la resta de títols de la Llei i, en especial, el tractament que hi rep la flora, així com les conseqüències pràctiques que se’n derivaran.

 

Més informació


CITACIÓ – PDF – HANDLE

El Parlament aprova el Parc Natural Montgrí-Medes


Aquest matí, el Parlament de Catalunya ha aprovat la nova Llei de Declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El nou parc abasta 8.192 hectàrees, de les quals prop de 2.000 són de medi marí i al seu interior hi figuren dues reserves naturals parcials i una reserva natural integral, la de les illes Medes.

Més informació