Més ofertes de treball

A la pestanya Ofertes de Treball del Portal BioC van apareixent regularment ofertes de treball en l’àmbit de la Biologia de la Conservació de Plantes. Durant el més d’octubre s’han presentat 9 ofertes (053 a 062) que van des de beques per a dur a terme la tesi doctoral fins a places de professor visitant per un any a la Universitat de Hawaii.

Més informació

Curs ICHN sobre plans de recuperació de flora

Els propers dies 8-12 de novembre, la ICHN organitza un curs sobre “Plans de recuperació i de conservació de flora“, coordinat per L. Sàez. El curs, en el qual participen professors que són membres del BioC (MC. Martinell, J. López-Pujol i C. Blanché), tindrà lloc a la Facultat de Biologia de la UB, els vespres de 18 a 21 h.

Més informació

Avaluació de la flora mundial de Kew i la UICN

Malgrat que aquests dies la premsa es fa ampli ressò de l’informe de la UICN sobre l’estat de conservació dels animals del planeta, ha passat més desapercebuda l’avaluació duta a terme pels científics de Kew Gardens, el Natural History Museum de Londres i la pròpia UICN, amb motiu de l’any internacional la biodiversitat. Aquesta anàlisi, realitzada sobre una representació de les 380.000 espècies de plantes del planeta revela uns nivells d’amenaça per a la flora mundial equivalents als dels mamífers.

 

L’informe, que ha estat presentat a la cimera de Nacions Unides per a la Biodiversitat que té lloc aquests dies a Nagoya (Japó) ha emprat el sistema de selecció d’una mostra de les espècies de flora (anomenat SRLI = Sampled Red List Index),  en nombre de c. 7.000,. D’aquestes, 1500 han estat avaluades segons els criteris de la UICN (2001) i el resultat, després de la verificació d’anàlisis i simulacions diverses, ha estat extrapolat al conjunt de la flora (vascular) mundial. Cal tenir present el volum de dificultat per avaluar gairebé 400.000 espècies de plantes enfront de “només” 10.000 ocells, 5.000 mamífers o 6.000 amfibis.

 

Distribució de l’amenaça per a la flora mundial segons l’informe SRLI (2010) (Font:UICN)

Les conclusions més rellevants de l’estudi són:

1. Aproximadament un terç de les espècies (33%) del mostratge SPLI són insuficientment conegudes per ser avaluades (categoria DD). Això demostra la magnitud de la tasca a la qual s’enfronten els botànics i biòlegs de la conservació: massa plantes són encara tan poc conegudes que no podem saber si són amenaçades o no.

2. De les plantes que han estat acuradament avaluades, més d’una cinquena part (22%) qualifiquen com a amenaçades (categoria VU i superiors)

3. Les plantes són més amenaçades que els ocells, igualment amenaçades que els mamífers i menys amenaçades que els amfibis o els coralls.

4. Les gimnospermes (incloent-hi coníferes i cicadòfits) és el grup de plantes més amenaçat.

5. L’hàbitat més amenaçat és el bosc plujós tropical

6. La major part de les plantes amenaçades es troba als tròpics

7. El procés d’amenaça més potent és la pèrdua d’hàbitats induïda per l’home, principalment la conversió d’hàbitats natural per a usos agrícoles i ramaders.

 

Més informació

 

La força de You Tube en conservació

Durant els mesos anteriors a l’estiu va tenir lloc una agressiva campanya a través de YouTube, impulsada per Greenpeace contra Nestlé, l’empresa fabricant de les conegudes barretes KitKat. L’organització ecologista ha emprat criteris publicitaris per denunciar l’origen de l’oli de palma emprat en la fabricació de barretes i ha forçat una rectificació per part de la multinacional Nestlé. Aquest és un exemple que pot ser emprat com a material docent.

La campanya, organitzada a partir de vídeos curts penjats a YouTube, denunciava que l’oli de palma provinent d’Indonèsia era obtingut de plantacions que comportaven la destrucció dels boscos originaris i animava els internautes a escriure missatges a l’empresa. La força de la contra-publicitat, a escala global, al cap de seixanta dies de campanya, ha comportat el compromís de Nestlé de canviar de proveïdors (reconegut al propi Web de Greenpeace). La nota de premsa que el Web de KitKat/Nestlé- Espanya ha penjat al seu web va més enllà encara i presenta una planificació a diversos anys vista de canviar totalment la política d’aprovisionament de recursos naturals de l’empresa i del seu compromís pel medi ambient. Els reptes globals de conservació de la biodiversitat tenen, de vegades, solucions amb eines globals, com ara Internet.

 

Més informació

Diagnosi ambiental de les aigües catalanes

Acaba de fer-se públic el resultat de la Diagnosi ambiental del medi aquàtic a Catalunya, presentat per l’ACA amb la col·laboració de diversos investigadors de la UB, després del control de més de 3.000 a tot el país. Més de la meitat de masses d’aigua tenen la qualificació d’inferior a bona i això afecta seriosament la conservació de flora associada a aiguamolls i altres hàbitats aquàtics.

Segons la valoració de la premsa (Notícia AVUI 22/10/2010), “el 52% dels rius de Catalunya no assoleixen el nivell de qualitat que exigeix la directiva marc de l’aigua de la Unió Europea. Tampoc no arriben als nivells mínims exigits per la normativa europea el 61% dels aiguamolls litorals i badies analitzades, el 55% de les masses d’aigües subterrànies, el 46% dels estanys, el 42% de les aigües costaneres i el 13% dels embassaments, segons l’informe Valoració de l’estat de les masses d’aigua a Catalunya (2007-2009), presentat ahir per experts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), dependent del Departament de Medi Ambient i Habitatge”

 

Més informació

Collserola, nou Parc Natural

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat  avui, com a acord de govern, el Decret que declara la serra de Collserola Parc Natural, que inclou les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. La declaració final del parc natural ha seguit un difícil procés que feia tèmer que no veiés la llum abans d’acabar la legislatura.

Els objectius del Decret, segons el Govern “són conservar els valors naturals, evitar que la pressió urbanística malmeti l’entorn i fer compatibles les activitats econòmiques i socials que s’hi desenvolupen”. El nou parc natural té una extensió de 8.295 hectàrees i inclou dues reserves naturals parcials, de protecció superior.

Més informació 

Aprovat el pla especial de la ZV de la Garrotxa


S’ha aprovat el Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa per acord de govern GOV/161/2010, de 14 de setembre. Segons nota de premsa del DMAH, “aquest pla té com a objecte la protecció de l’espai natural i la definició detallada dels usos permesos en cada zona. Ha estat elaborat per la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que ha estat reforçada per un programa de participació pública i institucional”.

 

 

El projecte del pla especial integra tant les aportacions resultants del procés de participació pública i institucional, d’exposició al públic, d’audiència als ens locals i dels informes del Consell de Protecció de la Natura, del Centre de la Propietat Forestal i l’informe de l’Institut Geològic de Catalunya. De l’extens articulat del pla, destaquem l’art. 28, destinat específicament a la conservació de flora i, en particular els punts 4 i 5, que reproduïm a continuació:

Art.28 […]

“4. Espècies estrictament protegides. D’acord amb el que estableixen el Decret 328/1992, de 14 de desembre, i el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, són espècies estrictament protegides a la Zona Volcànica: Isopyrum thalictroides, Galanthus nivalis, Aconithum pyrenaicum, Oplismenus undulatifolius, Asplenium marinum i Carex grioletii.

D’acord amb la legislació específica, resten prohibides la recol·lecció, la tallada i el desarrelament d’exemplars de boix grèvol (Ilex aquifolium), de les espècies esmentades i d’altres espècies vegetals estrictament protegides a Catalunya que es trobin dins l’àmbit de la Zona Volcànica, o d’alguna de les seves parts, incloses les llavors, i també llur comercialització.

5. Així mateix, cal evitar actuacions que puguin comportar efectes negatius significatius sobre les espècies següents: Anemone ranunculoides, Anogramma leptophylla, Caltha palustris, Carex acutiformis, Carex depauperata, Carex riparia, Cheilanthes marantae, Cheilanthes pteridioides (incloses les subsp. acrostica i maderensis), Corydalis solida, Luzula pilosa, Mannia fragrans (briòfit), Narcissus moleroi, Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus, Ophioglossum azoricum, Polygonatum multiflorum, Polygonum amphibium, Potamogeton densus, Pyracantha coccinea (només exemplars espontanis autòctons) i Scilla lilio-hyacintus.”

Més informació

Enllaç al text del Pla Especial (ACORD GOV/161/2010, de 14 de setembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa. DOGC Pàg. 75229) – Web del DOGC

Notícia 15/10/2010 – Web del DMAH

Semàfor vermell

Semàfor vermell

Cèsar Blanché

El projecte de pressupost general de l’Estat inclou una retallada del 28% en el capítol 6 (inversions directes) referent als centres i instituts de recerca de Catalunya. Aquesta és una més de les notícies que darrerament estan posant contra les cordes el futur de la recerca al nostre país.

Continua llegint «Semàfor vermell»

Espècie amenaçada amenaça per hibridació?

Acaba d’aparèixer publicat en línia al Biological Journal of the Linnean Society un sorprenent article de M.A. Conesa, M. Mus i J.A. Rosselló que estudia la hibridació entre Lotus fulgurans i L. dorycnium a les Illes Balears: ens trobariem davant d’un cas en què l’espècie amenaçada seria la que introdueix genotips en el tàxon comú?

CONESA, M.A., M. MUS & J.A. ROSSELLÓ (2010). Who threatens who? Natural hybridization between Lotus dorycnium and the island endemic Lotus fulgurans (Fabaceae). Biological Journal of the Linnean Society 101 (1) September 2010: 1-12(12)

Més informació:

 

RESUM

In contrast to its creative role in plant evolution, hybridization may be a cause for concern in efforts to preserve rare and endangered species. Threats can be more acute when population sizes are unequal and when barriers to introgression are weak. Lotus fulgurans is an endangered Balearic Islands endemic shrub related to the widespread Mediterranean species Lotus dorycnium. Both species are morphologically distinct when they grow together. However, morphologically intermediate individuals have been observed on the island of Minorca, in a single, narrowly localized, and apparently stable hybrid zone. Morphological and molecular markers suggest that gene flow between these two Lotus species is recurrent and polytopic. Contrary to expectations, the genetic integrity of the endangered L. fulgurans does not appear to be greatly compromised as interspecific gene flow is apparently unidirectional and biased towards L. dorycnium, and is restricted to three populations and a small number of individuals.

Nou acord mundial de bioseguretat

En el marc de les activitats de 2010 Any Internacional de la Biodiversitat, es celebra a Nagoya (Japó) aquests dies la 5ena reunió de les parts (5 COP) del Conveni per a la Diversitat Biològica (CBD) de les Nacions Unides.

El primer fruit de la reunió ha estat l’aprovació d’un nou protocol de bioseguretat, que amplia el Protocol de Cartagena, fins ara vigent i establert ara fa deu anys, que rep el nom de Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety.

Més informació