Els drets de la Natura

 

Els drets de la Natura

Cèsar Blanché

Alguns diran que és ben estrany atorgar personalitat jurídica a un recurs natural. Però no és pas més estrany que si en tenen els negocis familiars o les empreses” afirma el ministre de negociació de tractats de Nova Zelanda, Chris Finlayson, sobre la concessió de personalitat jurídica al riu Whanganui [InTheseTimes, 24/1/2018]. Les espècies poden tenir drets, com les persones?  El món natural necessita el seu propi projecte de llei de reconeixement de drets?.

Continua llegint «Els drets de la Natura»

155

 

155Cèsar Blanché

 

Les conseqüències de l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola a l’arquitectura jurídica de la Generalitat de Catalunya han arribat també a l’àmbit de la conservació de la biodiversitat.

 

 

 

Més enllà del que pot significar d’aturada de pressupostos i de projectes vitals que ja eren a punt de tramitar (situació que lamentava el Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, durant el recent Seminari IRBio de desembre de 2017) els efectes ja apareixen en les normes concretes que la rutina administrativa ha de desplegar.

Fa poques setmanes (novembre de 2017), el Parc Natural Baix Ter – Medes – Montgrí va publicar la nova versió de la pròrroga del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) que regula, entre d’altres, un nou règim d’immersions a les Medes o la creació d’un Consell Científic Assessor del Parc. Aquesta reglamentació es basa en l’aplicació de l’article 144 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya “que atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’espais naturals” (transcrit exactament de la norma aprovada, Figura 1)

 

 

Figura 1. Captura de pantalla de l’encapçalament del Reial Decret

 

 

Si ens fixem, però, en el detall de la publicació al DOGC 5707 de 29/11/2017, podem observar que la disposició no és de la Generalitat, sinó del Ministeri d’Agricultura, que no és un Decret, sinó un Reial Decret i que s’informa que ja s’ha publicat abans al BOE (Figura 1). També es pot apreciar, al final de la part dispositiva i abans de l’annex, que l’execució de la competència exclusiva de la Generalitat esta datada a Madrid [sic] i que la signatura del Conseller i President de la Generalitat ha estat substituïda per la de la Ministra d’Agricultura i del Rei Felipe [sic] (Figura 2).

 

 

Figura 2. Captura de pantalla de l’acabament del Reial Decret


 

Queda clar.

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2018) – “155”. E-Opinió núm. 43. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. En línia. Disponible a: <http://bioc.org.es/bioc/index.php?option=com_content&view=article&id=1090:155&catid=20:e-opini&Itemid=54>

Una nit al Parlament

 

Una nit al ParlamentCèsar Blanché


 

 

La mateixa nit del 6 de setembre, durant l’aprovació de la llei de referèndum, es discutia al Parlament la creació de l’Agència de Biodiversitat de Catalunya. A continuació resumim la crònica d’aquella nit de la biodiversitat (ningú no ho diria), que ha passat desapercebuda entre les excepcionalitats del moment: qui és qui i com es cuina aquesta llei.

 

 

 

 

L’organisme bàsic per a la conservació de la biodiversitat catalana no troba el moment oportú


La normalitat del país ja fa setmanes que s’ha perdut i l’assalt a les institucions catalanes ha acabat trasbalsant totes les previsions de tramitació de projectes i normatives, ja habitualment complexes i enredades per si mateixes. Una de les víctimes d’aquest estat de coses ha estat la discussió d’una llei que ha de ser de primeríssima importància en la governança de la gestió de la biodiversitat a Catalunya, el debat de la qual al Parlament va tenir la mala sort de figurar en l’ordre del dia del PLE 42 –  6/9/2017, que es va modificar diverses vegades (la darrera, a les 23:30 h) per incloure-hi el debat de la llei de referèndum (Vegeu Notícia BioC de 6/9/2017)

 

A altes hores de la nit, doncs, s’havia de discutir la llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Cal recordar que es tracta del tercer intent d’aprovar aquesta norma (van fracassar els dos intents anteriors, el del conseller Milà, l’any 2006 i el del conseller Baltasar, el 2010) per configurar l’organisme que “ha de vetllar per la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i ha de formular la planificació sobre les polítiques de biodiversitat i medi natural” i, que, a més “s’encarregarà d’ordenar l’ús públic dels espais naturals de protecció especial i, en col·laboració amb la resta d’administracions competents, del conjunt d’espais d’interès natural”.

 

El text

 

Posem-nos en situació. El text a discutir és la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (amb expedient de tramitació Tram 202-00061/11), presentada conjuntament pels grups parlamentaris Junts pel Sí, Socialista i Catalunya Sí que es Pot. El punt de l’ordre del dia és Debat de totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 472, 26 de 20/7/2017). L’esmena (a la totalitat)  ha estat presentada pel grup del Partit Popular de Catalunya (Núm. Registre 68372).

 

Si l’esmena es rebutja, la iniciativa continuarà la tramitació al Parlament; si s’aprova l’esmena, la iniciativa quedarà rebutjada.

 

Encapçalament de la proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya


 

Qui puja al faristol

 

Quan una llei és vigent, no acostumem a recordar amb detall qui l’ha redactat, quina ha estat la seva actuació, quins arguments ha aportat, en definitiva qui ha fet què perquè aquella llei sigui com és. Però és com a resultat de totes les intervencions que hi ha hagut. En aquesta ocasió, la de la llei més important per dotar el país de l’òrgan de gestió de la biodiversitat, mirarem de seguir les passes que faran que la llei sigui com s’acabi aprovant i la responsabilitat de cadascun dels nostres diputats en donar-li la forma que finalment tindrà. Per això presentem els diputats, amb l’enllaç al seu perfil. Veureu que, dels sis que intervenen, un és la circumscripció de Barcelona, dos de la de Tarragona i tres de la de Lleida; pel que fa a les activitats professionals, un és consultor ambiental, un és enginyer agrònom, un altre, registrador de la propietat, un és filòleg, un és pedagog i un altre, no consta. Entre claudàtors he inserit alguns comentaris personals.

 

 

 

Jordi Terrades

Grup Parlamentari Socialista

Fitxa de diputat (Font: Parlament de Catalunya)

 

Segons el documents de transcripció del Parlament (a partir de la pàg. 109 d’aquest enllaç), és el primer en intervenir, d’entre els promotors de la llei i comença justificant la necessitat de conservar el patrimoni natural i la biodiversitat. Aporta tres raons principals: a) “dinamitzador de les economies locals”, b) “una de les principals fonts de bens i serveis ambientals” i c) “fonamental per fer front al canvi climàtic”. [La biodiversitat en si mateixa i la seva destrucció no sembla raó fonamental en l’argumentació. El patrimoni natural purament com a bé a ser explotat és l’argument antropocèntric i utilitari dels NeoGreen].

 

Si llegiu el text, tot el document de proposta de llei està plagat, de manera reiteradíssima, de lamentacions i reconeixements de mal funcionament i d’infrafinançament dels 25 anys anteriors (se suposa que per justificar el “propòsit d’esmena”). En aquesta línia, el diputat socialista anuncia el propòsit de recuperar, en dos anys,  “com a mínim, els nivells pressupostaris de l’any 2010 destinats a la gestió del patrimoni natural de Catalunya” [Si aquest és l’”ambiciós” propòsit d’una llei que ha resoldre “de manera definitiva” el dèficit en la gestió de la biodiversitat a Catalunya –es a dir, atènyer al situació de com estàvem fa 7 anys!—vol dir que estem molt malament i que … estem perduts!].

 

 

Hortènsia Grau

Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot

Fitxa de diputada (Font: Parlament de Catalunya)

 

Intervé en segon lloc, lamentant que no hi ha el conseller [hi ha reunions paral·leles de govern en aquells moments a l’edifici del Parlament, exactament s’estava signant el decret de convocatòria de referèndum] ni el sector, ni les entitats ambientals, pels canvis d’ordre del dia i l’hora avançada del debat. Recorda que la llei és “una demanda no només del sector ambientalista; és una demanda de la universitat, de les professionals, de les empreses que hi treballen, dels gestors dels parcs”. I anuncia que el seu grup intentarà millorar les competències de l’agència durant el tràmit parlamentari tot fent una referència explícita als “temes de gestió de boscos, política forestal, perquè no es pot limitar només als terrenys de titularitat de la Generalitat” que han de fer part de les tasques de l’agència. [Aquesta referència és una presa de posició avançada respecte al contingut de l’esmena a totalitat que es defensarà més endavant. En general, les intervencions dels ponents a favor de la llei són breus, d’argumentació ràpida i es poden considerar “de tràmit” a l’espera del moment que semblen considerar important que és la votació de l’esmena]

 

 

Violant Cervera

Grup Parlamentari Junts pel Sí

Fitxa de diputada (Font: Parlament de Catalunya)

 

És la següent diputada a intervenir, que disculpa novament l’assistència del conseller [la màxima autoritat present és Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat]. Entre els seus raonaments favorables a la protecció destaca el component patrimonial (“tenim un patrimoni natural excepcional” i “volem mantenir aquest tret diferencial com a país”) i la compatibilitat amb l’ús de la biodiversitat. Com a arguments per a la creació de l’agència esmenta el temps que fa que es reclama, la voluntat de preservar els components de la BD i l’obligació legal de fer-ho, juntament amb la “la complexitat de la gestió del medi ambient”

 

 

 

 

Marisa Xandri

Grup Parlamentari Popular

Fitxa de diputada (Font: Parlament de Catalunya)

 

Intervé per a defensar l’esmena a la totalitat. Diu compartir l’exposició de motius del projecte però que no entén la manera en què s’ha enllestit aquesta agència “que pretén controlar-ho absolutament tot” i motiva el desacord per criteris de forma i de fons (“però sobretot no compartim el contingut”).

Opina que no era necessari el tràmit d’urgència extraordinària i que la forma (proposició de llei), no permet la participació ni la consulta pública [i cita explícitament els sectors que no han pogut fer-ho, entre els quals: “professionals, ens locals, sindicats agraris i forestals, propietat del terreny”, i sense citar, en canvi universitats, entitats mediambientals, grups ecologistes, etc. que no deu ser necessari que hi puguin participar]. Textualment acaba aquesta part afirmant que “La conselleria donarà llum verda a una agència que menysté els propietaris” [que es manifesta així, com el pinyol de l’esmena; a part del fet que, si s’aprova, ho serà pel Parlament, no per la conselleria].

Per cercar d’altres arguments contraris al projecte, la diputada es fa un embolic desacreditant les cartes de queixa que van emetre els directors dels parcs naturals de Catalunya l’any passat en contraposició a les critiques “dels que sí que representen la majoria dels espais naturals que tenim a Catalunya” que inclouen, segons la diputada Xandri, alguns directors de parcs, propietaris i consells d’administració dels parcs. També opina que la llei, aplicada com està redactada, pot perjudicar “tant la biodiversitat com l’activitat agrícola, ramadera i forestal, com d’altres activitats econòmiques que es desenvolupen en l’àmbit rural, en detriment de la població local” [un altre gir argumental difícil, atès que la vegada no pot perjudicar l’amenaça i la cosa amenaçada].

Per concloure exposa el nus de l’esmena: “El model que es proposa és un atac a la propietat forestal”, a més de comportar “més deute i més pressió fiscal” i manifesta els veritables promotors: “hem presentat aquesta esmena per defensar allò que la CUP denomina «organismes minoritaris», com són el Consorci Forestal de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal i l’Institut Agrícola de Sant Isidre” [És a dir, que es tracta d’una esmena per encàrrec]

 

 

Francisco Javier Domínguez

Grup Parlamentari de Ciutadans.

Fitxa de diputat (Font: Parlament de Catalunya)

 

Intervé tot referint-se de nou al preàmbul de la llei, a la part del text que lamenta la mala gestió dels vint-i-cinc anys anteriors [és certament gros que això ho recordi una llei, per escrit, i en diversos punts del projecte] tot suggerint que ha estat responsabilitat, precisament, dels grups que presenten la llei [cosa que és evident que és veritat].

Tot seguit, passa a criticar la urgència del tràmit “Llevamos muchos años detrás de esto, ¿y ahora viene de un mes o de tres meses? “ i renuncia a cap mena d’argumentació: “Como la aritmética parlamentaria es la que es, y de todas maneras se va a aprobar el inicio de la tramitación, nuestro grupo nos abstendremos en la enmienda a la totalidad” [la intervenció posa de manifest el desinterès del grup per argumentar en relació la biodiversitat, l’agència i la gestió del patrimoni natural]

 

 

Mireia Boya

Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent.

Fitxa de diputada (Font: Parlament de Catalunya)

 

Comença reconeixent que no van participar en la signatura conjunta d’entrada a registre de la proposició de llei “per tal de protestar […] per la lluita entre conselleries […] i un conflicte d’interessos, entre dues conselleries del Govern: la de Territori i Sostenibilitat i la d’Agricultura” per causa de les pressions del que que anomena “lobbys forestals”, que “pensen en la seva butxaca i no en l’interès general”.

La diputada anuncia tres “línies vermelles” per al debat de la llei:  a) que la cogestió en els terrenys forestals per part de l’Agència no es limiti als de titularitat de la Generalitat (que juntament amb els de titularitat estatal representen menys del 5 per cent dels terrenys forestals) sinó que inclogui també “la resta de terrenys públics, que són, aproximadament, el 18 per cent del total, i majoritaris en els parcs país”; b) la revisió del que té a veure “amb el règim jurídic i els drets dels treballadors” dels diversos organismes ara existent i que s’haurien d’integrar a la nova agència i c) evitar que part del Fons de patrimoni natural es destini al  Departament d’Agricultura i garantir que la integritat del Fons va destinada a l’Agència de Patrimoni Natural.

 

Votació i conseqüencies

 

Segons la documentació del Parlament, l’esmena a la totalitat ha estat rebutjada per 11 vots a favor (PP), 97 en contra (resta de grups) i 25 abstencions (C’s).

 

La conseqüència en la tramitació és que aquesta iniciativa legislativa continua la seva tramitació, segons la redacció amb què ha estat presentada. Des del Portal BioC seguirem informant de les passes successives.

 

 

Més informació

 

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2017) – “Una nit al Parlament”. E-Opinió núm. 42. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. En línia. Disponible a: <http://bioc.org.es/bioc/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:una-nit-al-parlament&catid=20:e-opini&Itemid=54>

 

Focs d’estiu

 

 

 

Focs d’estiuCèsar Blanché

 

 

Fa tres dies que s’acaba d’apagar un foc forestal a Formentera que ha cremat l’àrea del locus classicus de l’esperó endèmic de l’illa (Delphinium pentagynum subsp. formenteranum). El fet torna a plantejar la necessitat de plans d’emergència en cas de catàstrofes naturals per a la salvaguarda in extremis de flora amenaçada i/o protegida.

 

 

 

 

Riscos concentrats i risc d’incendi

La concentració d’elements de flora singular (endèmica, amenaçada o protegida) en certs indrets afegeix un risc suplementari per a la supervivència, només per raó de les coordenades geogràfiques de llurs localitats. La proximitat a camins o vials freqüentats; la transformació de la coberta vegetal de l’entorn per a instal·lacions diverses; la situació en llocs de forta activitat turística; els abocaments incontrolats. Tots aquests condicionants (i d’altres que no citem per no allargar-nos) no estan directament relacionats amb els riscos biòtics (malalties/plagues, rarificació de pol·linitzadors, competència amb invasores, mida poblacional mínima insuficient) ni tan sols amb les amenaces genèriques “de traç gruixut” (planificació urbanística, règim de propietat dels terrenys, vigilància apropiada). La localitat i l’hàbitat poden ser òptims i el simple fet de estar situats 500 metres més enllà o més ençà pot ser un factor que multipliqui el risc per molt.

Els condicionants que hem citat es donen –tots—a la localitat clàssica d’on va ser descrit l’esperó de Formentera (Delphinium pentagynum subsp. formenteranum), avaluat en la categoria UICN CR (“En Perill Crític”, Sàez & Rosselló, 2001; López-Pujol et al., 2004; Blanché, 2007) i protegit ara en la categoria de Vulnerable (anteriorment “En Perill d’Extinció” canvi de categoria justificat per increment de l’àrea de distribució per Resolució 16415 de 22 de juliol de 2013, BOIB 124 de 7/9/2013, de modificació del Catàleg balear d’espècies amenaçades)

 

 

 

 

 

 

L’esperó de Formentera a la seva localitat clàssica (Foto: Cèsar Blanché)

 

 

 

 

 

No obstant, aquest tàxon té encara una amenaça extra, que és el risc d’incendi. La combustibilitat de l’entorn (clarianes graminoides seques enmig de brolles i garrigues mediterrànies amb coberta de pi blanc), la temperatura elevadíssima d’alguns dies d’aquest estiu a les Pitiüses i el conjunt de circumstàncies de la localitat esmentades feien molt probable que una espurna de res acabés encenent un incendi forestal, com sempre, de proporcions i extensió imprevisibles.

 

Com havíem alertat (López-Pujol et al., 2003; 2004; Blanché, 2007), més que d’un risc llunyà, es tractava pràcticament d’una previsió amb altíssima probabilitat: en la dècada 1990-2000 ja s’havien produït diversos episodis d’incendis a la mateixa població, que s’han anat veient agreujats per l’abandó de restes vegetals, brossa (mobiliari, matalassos i d’altre material combustible) entre matolls de la població i, fins i tot, bidons de combustible.

La setmana passada, doncs, va tenir lloc l’incendi al Torrent de Cala Saona. Dos mesos abans hi havia hagut, a la mateixa zona, encara, un altre foc. Ara no entrarem en les causes de l’incendi, només en les conseqüències. Però ha estat un foc gros, alarmant (hi ha cases habitades enmig del lloc cremat). El reportatge de Formentera Avui ho testimonia. Els cossos implicats en l’extinció (Bombers, IBANAT, Guàrdia Civil, UME, Protecció Civil, voluntaris, etc.)  hi han treballat amb coratge i molt d’esforç, amb mitjans de tota mena, i han aconseguit evitar una propagació en un entorn molt combustible. La zona cremada hauria afectat poc més de 10 hectàrees.

 

 

Nucli poblacional de D. pentagynum subsp. formenteranum abans de l’incendi (Foto: Marina Mayans)

 

 

Nucli poblacional de D. pentagynum subsp. formenteranum després de l’incendi (Foto: Marina Mayans)

Plans d’emergència

Què passa quan es declara un incendi forestal en una zona on es troba una localitat d’una espècie amenaçada, suposem que protegida? Aquesta pregunta, és a dir, quins plans d’emergència s’han planificat quan es dóna el cas d’un foc, l’he formulat diverses vegades en els darrers 25 anys a diverses persones de l’administració responsable de la conservació de la biodiversitat al nostre país, i no he obtingut cap resposta concreta. La fauna podem imaginar que es podria desplaçar en cas d’incendi; la flora, no.

Els bombers disposen de la cartografia de les localitats de les espècies protegides? És a dir: coneixen que en arribar a un punt concret del territori, la seva activitat pot tenir una influència decisiva en el futur d’un tàxon?. I els altres cossos col·laboradors en les tasques d’extinció (ADFs, o, com en el cas de Formentera, la UME de l’exèrcit espanyol, que va ser enviada a cooperar amb els mitjans de l’IBANAT) tenen aquesta informació?

 

Desplegament de mitjans per a l’extincio del foc, a la carretera d’accés a l’abocador del Cap de Barbaria (Foto: Formentera Avui)

Els Agents Rurals, per descomptat que sí, però és prevista la comunicació amb tots els cossos que intervenen en una extinció? Entre els plànols del centre de comandament de l’actuació, hi ha la cartografia d’espècies sobre la taula de la tenda de campanya? Com a mínim, això està previst en el cas dels espais protegits (30% del territori, al Principat)?

Suposant una resposta afirmativa a les preguntes del paràgraf anterior (tot i que no em consta), quins són els plans previstos d’actuació? Hi ha prevista una activitat preventiva de recol·lecció d’urgència de llavors o d’altre tipus de propàguls (depenent de l’espècie)? Amb quin criteri de representativitat genètica o geogràfica? Hi ha previst, posem per cas, un contrafoc que generi un perímetre de seguretat al voltant de la població afectada? O, ben al contrari, sabem que és un piròfit que necessita incendis recurrents cada cert temps? Es té estudiat per a les diverses tipologies d’espècies (segons la biologia, l’època de floració, de disseminació de llavors o de fases crítiques del cicle) quines accions cal emprendre? Hi ha alguna mesura de salvament de possibles espècies que formen part del complex de mutualismes (dispersadors, pol·linitzadors, etc.) que garanteixen la funcionalitat ecològica de l’espècie-diana? Quins agents haurien de fer aquestes accions? Quina formació, instrumental, recipients, etc., tenen a disposició? A quina distància del focus de l’incendi es trobarien agents i materials i quan de temps trigarien a arribar al punt del foc? Hi ha vials d’accés a les poblacions per a casos com aquests? Només estan previstes aquestes mesures d’emergència per a aquelles espècies que tenen pla de recuperació? (en aquest cas, a Catalunya, estem perduts!). Hi ha plans de recuperació que coneixem que incloguin aquests plans d’emergència? N’hi ha de diferents en funció de la tipologia dels riscos previstos (allaus, inundacions, o d’altres)?

Amenaces i plans de conservació


En les amenaces que cal avaluar quan es fa una verificació de l’estat de conservació d’un tàxon segons els criteris UICN, depenent del risc real (previsible ni que sigui per extrapolació de dades històriques de la localitat, acompanyada d’una simple visita de camp), caldria incloure-hi els incendis forestals quan escaigui. I més encara en indrets de clima mediterrani, i més encara sota condicions d’escalfament global i més encara en localitats afectades per tots aquells factors que anomenàvem al començament. I si hi ha un risc identificat, el pla de recuperació/conservació corresponent, ha de preveure a) els mecanismes per disminuir el risc; b) les actuacions d’urgència per combatre’l i c) les mesures de recuperació posterior.

És així realment? Com dèiem, no podem pas mirar els plans catalans, simplement perquè no existeixen. Si mirem el conjunt dels plans de conservació/recuperació/gestió de flora aprovats al conjunt de l’estat a data d’avui (disponibles a www.conservacionvegetal.com), comptant només els ibero-baleàrics (sense considerar, doncs, els macaronèsics), sumen un total de 30, dels quals, 11 (36 %) consideren els incendis com un factor d’amenaça. Ben curiosament, aquesta xifra coincideix exactament amb el nombre de poblacions (806) de les estudiades pel projecte AFA que llisten els incendis com a amenaça (que són el 36 % del total!) d’entre tota la flora espanyola avaluada (Bañares et al., 2004: 968, Taula 6). De manera sorprenent, però, dels 30 plans examinats, només 2 (un 6 %) contemplen mesures específiques per lluitar contra els incendis, malgrat que fos considerada amenaça per al 36 %.  Aquests dos són el Pla de Recuperació de Pinus pinaster a Menorca (“Aplicar mesures preventives contra els incendis”; “Regar els mesos de més sequera”) i el Pla de Maneig de Taxus baccata a Balears (“Anàlisi de la necessitat de mesures preventives per a incendis”), tots dos, promoguts pel Govern Balear.

A escala estatal, en el marc de polítiques teòricament transversals, el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, reconeix, textualment, que “los incendios forestales constituyen una grave amenaza sobre la biodiversidad en España”, i, en el context del canvi climàtic, que ho seran en el futur “los impactos indirectos más importantes se derivarán de cambios en los suelos, en el régimen de incendios y del nivel del mar”. Per això formula un objectiu específic (OBJETIVO 3.4 Contribuir a la conservación de la biodiversidad por medio de la defensa contra incendios forestales) que desenvolupa quatre accions, totes del ministeri, excepte la 3.4.4., de coordinació, a través d’un grup de treball específic de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. És descriptible l’efecte que aquestes previsions han tingut sobre l’incendi de Formentera.

Epíleg per a l’esperó de Formentera


En qualsevol cas, l’incendi ja s’ha produït. L’extensió de la superfície afectada, segons que ens informen els col·legues de Formentera se sobreposa pràcticament amb l’àrea de la població corresponent al lloc clàssic, amb conseqüències sobre la demografia i l’estructura genètica de la població que desconeixem. Els indrets amb menys afectació per l’incendi s’han vist ocupats com a aparcaments de motobombes, jeeps, camions i altra maquinària i sotmesos a un trepig i alteració extrems, en condicions de màxima sequera. L’afectació a la població, doncs, es pot considerar molt important.

 

 

 

Brases fumejant sobre el sòl, un cop cremada la brolla i l’arbrat prop del Torrent de Cala Saona (Foto: Formentera Avui)

Les imatges del foc publicades per Formentera Avui mostren brases a nivell de terra, cosa que fa pensar en un foc en part superficial (mates i brolles) i en part possiblement de subsòl, que pot haver afectat els nuclis poblacionals al nivell subterrani (les estructures de resistència i persistència, els rizomes, essencials per a la perpetuació al llarg del temps de l’estructura genètica adulta de la població i de la partició en propàguls de multiplicació vegetativa). El foc superficial pot haver afectat les canyes seques portadores dels fol·licles amb la llavor (floració al maig, maduració i dispersió a juny-juliol, precisament ara). Desconeixem els possibles efectes sobre les llavors ja dispersades i els efectes que pot tenir sobre llur germinació, un cop tingui lloc el xoc tèrmic de fred necessari (erosió durant les pluges de tardor en el sòl denudat, manca de cobertura vegetal de protecció de plàntules en post-emergència, etc.).

Hi ha molt poques dades referides als efectes dels incendis sobre poblacions d’esperons perennes amenaçats a la regió mediterrània. En el nostre context geogràfic tan sols coneixem el cas d’una població de Salamanca de Delphinium fissum subsp. sordidum, tàxon relativament proper filogenèticament a D. pentagynum (Jabbour & Jenner, 2012) que va sofrir un incendi l’estiu de 2006 i que, amb el temps, s’ha anat recuperant demogràficament (Ramírez-Rodríguez et al., 2017), tot i que desconeixem l’efecte genètic, les conseqüències a llarg termini de l’increment de males herbes o el tipus de foc causant… Si les condicions del foc del camí des Cap haguessin estat similars, hom podria fer un pronòstic de recuperació per a l’esperó de Formentera.

 

I ara, què podem fer?

De tota manera, caldrà ara prendre les mesures post-incendi apropiades. Sense un estudi previ es fa difícil de saber quines, però segurament seria una boníssima oportunitat de fer-ne un projecte, un seguiment i un estudi demogràfic que podria ser d’aplicació a molts d’altres casos, almenys per avaluar l’abast real de l’afectació.  Podria establir-se, per exemple, un programa de recuperació per al retorn a la situació inicial. L’objectiu a atènyer es podria establir en els estàndards coneguts (el darrer cens que disposem  data de l’any 2001, on van ser identificats 249 adults reproductors corresponents a un total de 480 rosetes foliars, cobrint una superfície de 0,75 quilòmetres quadrats (àrea d’ocupació). Desconeixem els resultats dels censos encarregats en els darrers anys pel Govern Balear, que ha identificat noves poblacions. El tàxon presenta nivells moderats de diversitat genètica (P= 40,5%; A= 1.6 i He= 0,180), estimada per electroforesi d’al·loenzims (Lopez-Pujol et al., 2003) i amb taxes de consanguinitat, estructura demogràfica, etc. recopilats s a Blanché (2007).

En tot cas hi ha actuacions immediates que caldria emprendre amb màxima cura, com a mínim, garantint que s’evitaran actuacions de fort impacte sobre el sòl ja castigat de la població (com ara la retirada mecànica de la llenya cremada amb maquinària, eventuals creacions de tallafocs preventius en el perímetre afectat, aparcament de vehicles). Ens consta que el Govern Balear disposa de llavors recol·lectades i conservades al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Sóller i que tenen previstes mesures preventives ara mateix i de rehabilitació quan tècnicament convingui.

I que aquest cas pugi servir d’alerta per a iniciar la redacció de plans d’emergència preventius per a la resta d’espècies de flora amenaçada. Què farem, quan se’ns en cremi una altra?

Més informació

 

Bibliografia citada

Bañares, A. et al. (eds.) (2004). Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, 2ª ed. . Ed. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Madrid

Blanché, C. (2007). Planta del Mes núm.1: Esperó de Formentera. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. URI: http://hdl.handle.net/2445/ 20046

BOE (2011). Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan  estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Boletín Oficial del Estado 236, de  30 de septiembre de 2011: 103071-103280

Jabbour, F. & Renner, S. (2012). A phylogeny of Delphinieae (Ranunculaceae) shows that Aconitum is nested within Delphinium and that Late Miocene transitions to long life cycles in the Himalayas and Southwest China coincide with bursts in diversification. Molecular Phylogenetics and Evolution 62: 928-942. https://doi.org/10.1016/j. ympev.2011.12.005


López-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon & C. Blanché (2003). Population genetics and conservation priorities for the critically endangered island endemic Delphinium pentagynum subsp. formenteranum. Biodiversity and Conservation 12: 1937-1951.

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Molero, A. Rovira, J. Simon & C. Blanché (2004). Delphinium pentagynum subsp. formenteranum N. Torres, L. Sàez, Rosselló & C. Blanché. In: A. Bañares et al. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, 2ª ed. . Ed. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Madrid: 216-217.

Ramírez-Rodríguez, R., Medina, L., Menezes de Sequeira, M., Aguiar, C. & Amich, F. (2017). Delphinium fissum subsp. sordidum (Ranunculaceae) in Portugal: distribution and conservation status. Anales Jard. Bot. Madrid 74 (1): e056. (en línia)

Sáez, L. & J.A: Rosselló (2001). Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears. Servei de Biodiversitat. Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears, Palma.

Torres, N., Sáez, L., Rosselló, J.A. & Blanché, C. (2000). A new Delphinium subsp. from Formentera (Balearic Islands). Botanical Journal of the Linnean Society 133: 371-377. https://doi. org/10.1111/j.1095-8339.2000.tb01552.x


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2017) – “Focs d’estiu”. E-Opinió núm. 41. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. En línia. Disponible a: <http://bioc.org.es/bioc/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:focs-destiu&catid=20:e-opini&Itemid=54>

Conservació a un euro

Conservació a 1 €Cèsar Blanché


 

El Consell Insular de Formentera ha engegat una campanya de conservació dels prats de posidònia, al preu d’un euro per cada metre quadrat de prat submarí, a través d’una campanya de captació de micromecenatge.

 

 

El projecte

Segons el web del projecte, Save Posidonia Project és un projecte que neix del desig del Consell Insular de l’illa de Formentera (Illes Balears) de promocionar el turisme sostenible i endegar un pla d’acció per recaptar fons que aniran destinats, exclusivament, a la conservació de la planta en flor (sub)marina Posidonia oceanica. L’objectiu és conscienciar sobre la vital importància de la posidònia a Formentera en el present i, sobretot, per a les generacions futures.

 

Captura de pantalla del web projecte, que arrenca amb un vídeo explicatiu


La campanya es fa coincidir amb l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, al llarg de l’any 2017, i es pot participar activament en la causa i apadrinar cadascuna de les 7.600 hectàrees de posidònia que hi ha al voltant de la illa de Formentera. Així mateix, tots aquells esdeveniments que es duguin a terme a Formentera durant aquest any se sumaran al Save Posidònia Project mitjançant donacions.

Els fons recaptats es destinaran a accions de conservació de la posidònia, mitjançant projectes que seran supervisats per una comissió tècnica assessora, formada per experts internacionals, nacionals i locals. La consellera de Medi Ambient del Consell Insular ha fet públic que els projectes tindran el suport de diverses ONGs.

La iniciativa ha tingut un ressò força important als mitjans (ràdio, premsa, internet, xarxes). Com a element de conscienciació –que ha de fer front a campanyes molt potents d’ús d’embarcacions a fondejadors situats sobre les posidònies i d’altres amenaces ben reals- sens dubte ja ha obtingut un èxit important i és un bon exemple d’espècie-paraigua o espècie-bandera (amb un discurs senzill, comprensible i en positiu), sota la qual s’aixopluga tota la diversitat biològica dels prats de posidònia. És el tipus de campanya que la UICN recomanava ja l’any 2008 al Congrés Mundial de Conservació de la Natura de Barcelona.

 

Portada de l’edició digital de Diario Ibiza

Si a més de campanya de comunicació es tracta de captació de fons, ens trobem en un altre tipus de matisos. Les Illes Balears tenen una extensió de 55.795 hectàrees de praderia de posidònia, de les quals 7.650 corresponen a les aigües de Formentera. Això es tradueix en 76,5 milions de metres quadrats a protegir, només a Formentera. Si la captació de fons ateny els 76 M€, potser superarà i tot els imports destinats a la conservació del linx!. Si tenim en compte que els “alguers” de posidònia estan protegits des de 1999 (Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera i Patrimoni de la Humanitat) hom podria esperar una aportació pública suficient per atènyer els objectius de preservació dictats per la llei. Però si no fos el cas…

De manera equivalent a l’adquisició de territoris per a la gestió conservacionista pròpia de les entitats de custòdia del territori, aquí tenim un projecte de verkami per a preservació d’espècies… a metres. Preparem les butxaques, doncs: la societat civil al socors, també en conservació!

Més informació

  • Video i projecte saveposidonia – Consell Insular de Formentera: enllaç

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2017) – “Conservació a un euro”. E-Opinió núm. 40. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona

30 mesos

30 mesosCèsar Blanché

 

Ara fa uns 30 mesos, el dia 12 de juny de 2014, l’equip directiu de la Direcció General de Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  Alimentació i Medi Natural, amb el Director General al capdavant, van rebre el document de l’ECCF, que havien encarregat l’any anterior a la ICHN, amb el compromís d’estudiar-lo, traslladar-lo a un acord de Govern i poder presentar-lo passat l’estiu (de 2014). Han passat 30 mesos.

 

 

 

Notícia 12/6/2014 [lloc web de l’ECCF]


El dijous 12 de juny, es va lliurar, a la Direcció General de Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya el document «Estratègia Catalana de Conservació de la Flora» (ECCF), fruit de la col·laboració d’uns 70 participants, coordinats per Cèsar Blanché, catedràtic de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, i dinamitzats per Albert Palou, de la Universitat de Vic. Junt amb ells, el grup promotor i redactor inclou botànics d’altres universitats (de Barcelona, de l’Autònoma de Barcelona, de Lleida), del propi DAAM, del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i de professionals no adscrits a cap administració.


L’elaboració de l’Estratègia Catalana de Conservació de la Flora fou encarregada pel DAAM a la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), entitat que ha procurat que el treball fos el més transversal i participatiu possible. El document final, de 217 pàgines, a més dels annexos i documentació complementària, es poden consultar a la web de la ICHN (http://ichn.iec.cat/eccf.htm). Tant l’organització dels treballs com el document final segueixen en tots els sentits les pautes dreçades per les Estratègies de Conservació de la Flora genèriques que ja existeixen als nivells europeu i mundial, i com aquestes, adopta l’horitzó temporal del 2020.


A banda dels aspectes de plantejament general, l’ECCF s’estructura en cinc àmbits temàtics: Comprendre i documentar la diversitat de la flora catalana, Conservar la diversitat de la flora catalana, Garantir l’ús sostenible de la diversitat de la flora a Catalunya, Promoure l’educació i la conscienciació sobre la diversitat de la flora, i Construir la capacitat per a conservar la diversitat de la flora. A cadascun d’aquests àmbits es plantegen programes i accions concretes, temporalitzats i valorats econòmicament.


És destacable que, al costat de força accions que es proposen de nou (com ara la redacció de plans de conservació d’espècies amenaçades, o l’execució d’estudis específics de conservació), s’hi recullen actuacions que ja s’estan duent a terme, per exemple dins els plans de gestió dels espais protegits, o bé com a part de l’activitat de diferents grups de recerca en botànica. Per això, el principal punt fort de l’ECCF és la proposta d’una correcta planificació, coordinació i execució de totes aquestes accions en els propers anys. Dins d’aquesta proposta, s’hi inclou la creació d’un Observatori per a la Conservació dela Flora de Catalunya. És previst de fer una presentació pública de l’ECCF 2014-2020 en un acte que tindrà lloc després de l’estiu.

 

Una de les previsions del document de l’ECCF (Àmbit 1, reproduïda a sota) era la progressiva davallada dels investigadors en actiu, conseqüència de la progressiva jubilació d’experts, sense cap programa de renovació previst, i de la deficient adequació de les polítiques de promoció de la recerca en l’àmbit de la botànica en allò que s’orienta a la catalogació de flora i a la biologia de la conservació de flora amenaçada, si no s’abordava de manera immediata i prioritària un pla de promoció de la investigació específica.


A punt de complir-se els 1.000 dies transcorreguts des d’aquell compromís de juny de 2014 no materialitzat,  sense cap decisió de creació d’un pla de suport a la recerca, les previsions de pèrdua d’experts i de competitivitat s’estan acomplint, tristament.


La manca de recursos econòmics o de pla de recerca no deu ser un motiu per explicar la manca de decisió. Sense anar gaire lluny, dues conselleries properes (Cultura i Salut) han posat en marxa sengles plans de recerca en el mateix termini de temps, com a programes propis, independentment dels plans de recerca de la Secretaria Recerca del Govern.


Així, el mateix any de presentació de l’ECCF, el Departament de Cultura impulsa el Pla de recerca de l’arqueologia i la paleontologia catalanes (2014), en un àmbit relativament similar al de la botànica (treball de camp, component territorial/local, recerca sobre elements patrimonials, etc., [pdf]). Fa poques setmanes, un cop finalitzat un anterior Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015 el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, ha impulsat el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020 [pdf], una eina que permetrà generar nou coneixement en els propers quatre anys, un coneixement que tindrà una repercussió directa en la millora de la salut dels ciutadans, amb una inversió de 42 milions d’euros a l’any.


El Govern o els departaments de Territori i Sostenibilitat o d’Agricultura consideraran igualment d’important, per a llurs respectius àmbits, la promoció d’un pla de recerca específic sobre la biodiversitat catalana, amb una dotació econòmica suficient?  Potser 2017, trenta mesos després d’haver-la rebut, serà l’any d’acordar i desenvolupar l’Estratègia Catalana 2014-2020? És el nostre desig per a l’Any Nou

Més informació

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2016) – “30 mesos”. E-Opinió núm. 39. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona

 Bales gèniques. Tret per la culata?

Bales gèniques.

Tret per la culata?


Cèsar Blanché

 


 

Podem emprar “bales” genètiques per alterar el genoma d’espècies competidores de les amenaçades, provocant la modificació o l’extinció de les plagues i així assegurar la salvació de les protegides? Aquesta tècnica (gene drives) d’extinció planificada ha estat debatuda al Congrés Mundial de la UICN. Les conseqüències de modificar genèticament organismes silvestres i relacions ecosistèmiques són a tocar…

 

 

 

El Congrés Mundial de Conservació de Hawaii


Aquesta setmana es clou el Congrés Mundial de Conservació de la Natura de la UICN, que s’ha celebrat a Hawaii entre l’1 i el 10 de setembre. A més de les conclusions de l’assemblea general i de les diverses seccions que es poden consultar al web del Congrés m’agradaria destacar dos fets que em semblen rellevants i, segons com, es poden considerar dues novetats absolutes en conservació.


Per una banda, el fet que, per primera vegada, es defineixin uns objectius clars, breus, actualitzats i d’abast mundial –simplificant els missatges en un món que viu a cop de 140 caràcters–  ajuda a transmetre amb eficàcia les prioritats en conservació de la biodiversitat a escala general (vegeu les prioritats a la notícia al Portal BioC). Per l’altra, l’aparició d’una metodologia alarmant.


Gene drives: arma de destrucció massiva?

Les amenaces més greus per a la conservació poden ser iniciatives sorgides, precisament, de cercles conservacionistes, que s’han debatut als passadissos del congrés i que ha denunciat Claire Hope Cummings, advocada ambiental, periodista i divulgadora estadounidenca.

L’autora alerta, en un article a Eco-Bussiness, d’un moviment –-que qualifica de cínic– que promou una nova tecnologia, poderosa i problemàtica, coneguda com a “gene drives” o unitats gèniques, per ser emprada en conservació. No es tracta pas de modificacions genètiques com les que coneixem avui sobre els tomàquets o el blat de moro (OMG, organismes modificats genèticament); és una nova tecnologia, que causa “reaccions mutagèniques en cadena” capaces de “reformar” els éssers vius de maneres inimaginables.


Per mitjà de tècniques avançades d’enginyeria genètica (o de biologia sintètica, si volem dir-ne així) es tractaria d’incloure nous gens en organismes silvestres per tal que es disseminin a tota la descedència (és a dir: modificar totalment una espècie silvestre) que la doti de característiques favorables a la conservació. Alguns dels projectes que s’han conegut, de fa poques setmanes (a Estats Units o Austràlia) , inclouen per exemple la protecció d’ocells amenaçats de l’arxipèlag de Hawaii emprant “unitats gèniques” per reduir la població de mosquits que transmeten la malària aviar, que és la causa d’amenaça. Un altre projecte proposa protegir uns altres ocells insulars introduint al medi ratolins modificats genèticament que no poden fer descendència femenina per disminuir-ne la població fins a l’extinció, eliminant, doncs,  l’amenaça per als ocells. I per què no, també, modificar les pròpies espècies amenaçades per adquirir protecció addicional o combatre químicament, per exemple, uns hipotètics predadors o competidors?


Segons l’autora de l’article, potser aquestes propostes són les primeres passes d’una nova tecnologia dissenyada per a causar extincions deliberades d’espècies “plaga” per a salvar les espècies “afavorides” (com ara les amenaçades). Darrera d’aquestes propostes hi hauria l’assumpció subjacent que els humans tenen coneixement, capacitat i prudència per a controlar la natura. La idea que podem –i hauríem de— emprar les extincions dirigides per humans per lluitar contra les extincions causades per humans és espantosa.

 

Aquesta proposta em recorda d’altres iniciatives teòricament benintencionades, però igualment espantoses, com ara la d’incloure fragments de DNA no codificants (teòricament!) en el genoma de plantes de consum alimentari que incloguin la informació –una mena de codi de barres d’ADN– sobre traçabilitat del procés agrícola, que assegurin al consumidor una informació “imborrable” (patent registrada el 2005 pel National Institute of Agricultural Botany del Regne Unit).

 

Recomano vivament la lectura completa de l’article de Claire Hope Cummings, per a més detalls.


Manifest al Congrés Mundial de la UICN

 

L’autora, juntament amb d’altres científics de reconeguda trajectòria (com ara Jane Goodall) han signat un manifest, presentat al Congrés Mundial de la UICN (A Call for Conservation with a Conscience: No Place for Gene Drives in Conservation) on denuncien l’eina, coneguda com a CRISPR-CAS9 i la seva aplicació als gene drives (també coneguts com a “mutagenic chain reaction”), que dóna a la tècnica la capacitat d’intervenir en l’evolució, desenvolupar enginyeria per al destí d’espècies senceres, modificar els ecosistemes i produir canvis ambientals que mai abans podríem haver imaginat. L’assumpció d’aquest poder és considerada pel manifest com un llindar moral i ètic que no s’hauria de traspassar.

 

No podem sinó subscriure-ho sense vacil·lacions. Amb l’ús d’aquestes “bales genètiques” ens pot sortit el tret per la culata.Més informació

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2016) – “Bales gèniques. Tret per la culata?”. E-Opinió núm. 38. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona

 

 

 


Ecos de Montpeller

Ecos de Montpeller


Cèsar Blanché

 


Els proppassats 6-11 de juny va tenir lloc a Montpeller el XV Col·loqui OPTIMA. A continuació us oferim una petita crònica i algunes reflexions sobre l’actualitat de la recerca en biologia de la conservació de plantes i les perspectives de futur que s’hi albiren, en relació a la situació al nostre país.


 

Montpeller és una ciutat molt semblant a Barcelona, en moltes coses (el clima, els arbres del carrer –plàtans-, la vegetació, la flora –desenes d’espècies amb epítets monspeliensis o monspessulanus o monspeliaca, o similars-, els reis –Jaume I- o la història de la ciència – des dels temps de Ramon Llull i d’Arnau de Vilanova, passant per la vinculació de la família Salvador des del s. XVII, fins a l’actual universitat, amb més de 40.000 estudiants-). També és una ciutat amb una tradició científica recent molt vinculada als investigadors catalans (l’escola fitosociològica de Zürich-Montpellier a través de Josias Braun-Blanquet, el  jardí botànic i un herbari –MPU– que ha estat visitat continuadament per taxònoms catalans interessats en la flora de l’Àfrica del Nord).

 

Una bona colla de botànics dels centres de Barcelona hem anat passant per Montpeller en els darrers vint-i-cinc o trenta anys i és un indret de referència i de relació amb els recordats membres de l’herbari (Mademoseille Bertrand o Monsieur Granel de Solignac), o més recentment, els doctors  Peter Andreas Schäfer o Joël Mathez. Vull dir que, durant molts anys, des de Barcelona, les institucions botàniques de Montpeller han estat un focus d’atenció, de cooperació, de mestratge i de vinculació amb la botànica francesa i, des d’aquí, amb l’europea en general.


OPTIMA 2016: Els organitzadors. Amb el mateix esperit vam assistir al XV Col·loqui de la societat científica OPTIMA, des de fa dècades orientada a l’estudi de la botànica mediterrània, celebrat a Montpeller, una ciutat ja força transformada en la trama urbana (nou tramvia, mutació a una estructura comercial cada cop més globalitzada, impacte del turisme i de la immigració, també en això ens assemblem…). Sorprenentment, aquest congrés no era organitzat principalment per la Universitat de Montpeller, sinó que tenia com a promotors i patrocinadors més importants Tela Botanica i el Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. Tela Botanica és una associació de la societat civil (una ONG nascuda a l’empara de la Llei francesa de 1901) que ha creat una xarxa de botànica francòfona amb més de 30.000 inscrits) i el Conservatoire és un ens col·laborador de l’administració francesa que s’ocupa del seguiment, l’inventari i la conservació de flora en un marc regionalitzat (el de Porquerolles cobreix la zona mediterrània, Catalunya Nord inclosa, vegeu a sota, Fig. 1)

Figura 1.- Cobertura territorial del Conservatoire Botanique de Porquerolles (Imatge: CBNMP)

 

El paper de la universitat en el congrés ha estat clau en termes de tradició científica, cessió de locals, etc., però el rol de promotors importants ha estat d’una ONG i de la part de l’administració francesa dedicada a la conservació. Primer motiu de preocupació: mentre que a França l’administració de conservació de flora impulsa i promou un congrés de botànica (on la conservació té un paper fonamental al programa, però hi ha moltes més sessions de fitotaxonomia general, i donant, per tant, suport a la recerca científica genèrica), a Catalunya, l’administració de conservació de flora suspèn un congrés ja anunciat (oficialment per manca de pressupost, aplaçat per a després de l’estiu), les IV Jornades de Conservació de Flora (enllaç).

Inauguració polèmica.
– La sessió inaugural, teòricament protocol·lària, com sempre en aquests casos, va ser també una sorpresa.

 

Figura 2. Mesa presidencial de la sessió inaugural del XV Simposi OPTIMA. D’esquerra a dreta: Daniel Mathieu (Tela Botanica), Rector-President de la Université de Montpellier, Regidora de Parcs i Jardins de la Ville de Montpellier, Joël Mathez, Université de Montpellier) (Foto: C. Blanché)

En acabar els parlaments de benvinguda i de protocol estàndards, es van aixecar mans entre el públic per fer preguntes (a tots els congressos que he anat a la meva vida, ho no havia vist mai, això). I ben comprometedores, per cert, tant al rector de la universitat com a la representant de l’ajuntament, sobre la manca de suport econòmic a l ‘herbari i al jardí botànic. La situació, tensa, davant d’un auditori teòricament preparat per al lluïment dels organitzadors, va posar davant de 230 botànics de 25 països les clares conseqüències de la gestió de la crisi econòmica sobre les institucions universitàries en un dels països importants del sud d’Europa; el propi rector va acabar derivant a instàncies superiors: “la meva obligació és garantir l’ensenyament que tinc encarregat, de 43.000 estudiants cada dia, amb el pressupost que tinc” i, per a la resta, “aneu a veure el ministre”!. I la representant del consistori, es va afanyar a declarar que el jardí no era municipal, sinó de la universitat!. Esperem que la situació vagi a millor, i que amb motiu del congrés s’hagin accelerat algunes decisions,  però la campanya de recollida de signatures de fa uns mesos per salvar el jardí botànic o el tancament “temporal” de l’herbari fins a nova ordre (per motius de “seguretat”), no deixen entreveure precisament un futur estel·lar dels equipaments científics de la botànica montpellerina. Les retallades també han fet estralls, doncs, allà, i sí aquí ens podem plànyer de les fusions per reestructuració de departaments o facultats, a Montpeller són les universitats les que s’han fusionat (fusió de les universitats Montpellier 1 i Montpellier 2, el passat gener de 2015).


Sessions de Conservació de flora.- Potser per la identitat dels patrocinadors, potser per la dinàmica dels participants, potser per la rellevància i la qualitat de la producció científica, la veritat és que la presència de temes de conservació (enllaç al programa) va ser molt rellevant, la vegada que ho és més, al congrés més important de la botànica mediterrània. El programa va incloure 7 sessions (de 18) explícites sobre conservació:


S3- Conservació de la biodiversitat vegetal a França. Aproximacions in situ
S5- L’evolució del paper dels jardins botànics a la Mediterrània
S6- Biogeografia i conservació de la flora de les petites illes de la Mediterrània
S8- Conservacio ex situ de la biodiversitat vegetal a la França mediterrània
S12- Flora de la regió irano-turaniana: biogeografia i conservació
S14- Impacte del foc a la vegetació mediterrània
S17 – Espècies exòtiques invasores a la regió mediterrània

a més de la presència de continguts de BCP en diversos altres simposis (molses, líquens, biodiversitat urbana etc.), així com a la sessió de pòsters o en workshops oberts com ara els de Llistes Vermelles UICN i treball en IPAs.

 

Figura 3.– Inauguració de la sessió 5 (Paper dels Jardins Botànics a la Mediterrània), moderada per V. Heywood (E) i F.M. Raimondo (D) (Foto C. Blanché)

De les diverses sessions i conferències d’interès en BCP en destacarem només dues. Una, a càrrec de Pierre-Olivier Cheptou, on s’analitza l’evolució contemporània del material vegetal emmagatzemat als jardins botànics (Llibre de resums: 50) : des dels canvis reproductius (per reducció de la longitud d’estil/estigma) en només 5 generacions de conreu en jardí (5 anys si són anuals!), fins als canvis en la mida i nombre de capítols en el blauet (Cyanus segetum = Centaurea cyanus) de granes recol·lectades amb 20 anys de diferència. Les revelacions de Cheptou s’afegeixen a les alertes presentades per J.A. Rosselló a les III Jornades Catalanes de Conservació de Flora (Lleida, 2012, Llibre de resums: 69), en el sentit que la teòrica preservació neutral de les col·leccions ex situ no ho és en absolut, i que es produeixen canvis prou rellevants com per incrementar la recerca en aquest àmbit abans de creure sense evidència científica en la confiança cega en aquest instrument de conservació, amb un risc important que cal avaluar abans d’iniciar processos de reintroducció.


L’altra, de Serge Muller (Llibre de resums: 27), que va resumir un volum importantíssim d’experiències de translocació a França: la llei autoritza la “suspensió temporal” de la protecció d’una espècie per permetre determinades obres o afectacions de l’hàbitat, a canvi de la translocació (per a la salvaguarda) de les poblacions afectades. Desenes d’espècies transferides, des de casos d’uns pocs individus fins a translocacions múltiples d’hàbitats sencers (més de 30.000 individus translocats) han generat una experiència monumental, de la qual s’extreuen diverses lliçons, la primera de les quals és l’èxit irregular d’aquestes iniciatives.


El paper dels botànics afeccionats.– Una realitat que no es pot defugir per més temps és la decreixent participació del paper dels científics professionals de la botànica en la catalogació i seguiment de la flora mediterrània (concentrats en l’obtenció de resultats publicats que atorguen punts necessaris per a la promoció i el manteniment en places a universitats i centres de recerca), mentre que es dispara el paper de societats científiques, associacions civils, ONGs, voluntaris i afeccionats. Aquesta realitat té, com tot, diverses facetes i valoracions, però no és pas poc rellevant la pèrdua d’especialistes en els grups taxonòmics de la flora que existeixen al sistema de recerca públic del nostre país (i que el capítol 1 de l’Estratègia ECCF ja alertava fa uns anys) i que hem vist reproduït a diversos altres països mediterranis.


Concretament, un simposi es va dedicar en exclusiva a aquesta qüestió (S13- Paper de les xarxes de botànics amateurs a la regió mediterrània), on es van presentar iniciatives com Acta Plantarum, Flora Catalana, projecte Wikiplantbase, Tela Botanica, projecte SINP o l’extensió de Tela Botanica a Algèria i Tunísia. El desenvolupament de sistemes de reconeixement d’espècies via App de mòbils, la publicació de llibres, claus, flores o l’orgnitzacio de jornades, guiatges, etc., es van presentar en diversos pòsters i estands complementaris del congrés.


Figura 4.- Participants al XV Congrès d’OPTIMA (Foto: Tela Botanica)


Projectes interessants.– Potser els programes de recerca amb més profund contingut científic i grau de novetat han estat els presentats als simposis sobre filogeografia i sobre PIM. Aquest darrer (PIM=petites illes del Mediterrani), és una inciativa transnacional i multisectorial, dedicada a les petites illes i illots, constituïdes en refugis per a espècies en perill d’extinció que persegueix l’estudi i la gestió d’aquests espais, coordinada pel Conservatoire francès del litoral (amb participació de les administracions dels Països Catalans)

En resum, Montpeller ha estat un cop més capital de la botànica mediterrània i el nostre grup de recerc BioCa ha tingut també ocasió de ser-hi present (vegeu notícia BioC).

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2016) – “Ecos de Montpeller”. E-Opinió núm. 37. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona


Un criteri per a 2016

Un criteri per a 2016


Les estratègies de conservació orientades científicament augmenten l’eficàcia de la recuperació d’espècies


Cèsar Blanché

L’efectivitat de l’ESA (Endangered Species Act), el catàleg d’espècies amenaçades nordamericanes, ha estat revisada per 18 investigadors en conservació sota els auspicis de l’Ecological Society of America, per verificar la recuperació real de les espècies que cobreix, a través de la revisió de bibliografia científica. Es conclou que la ESA pot protegir més espècies i més efectivament, a través de l’ampliació de la cooperació i de la implementació orientada científicament. Són indicacions d’interès ara que la Generalitat hauria de començar a preparar els primers plans de recuperació en desplegament del Catàleg de flora amenaçada ampliat.

 

 

La Endangered Species Act (ESA), que acaba de complir fa uns dies el seu 42è aniversari, és una disposició legal d’inspiració i execució molt diferent de les europees, però que indubtablement ha blindat la conservació de centenars d’espècies, i ha permès la total recuperació d’unes poques afortunades, als Estats Units, un país on la regulació pública de l’activitat dels ciutadans és força més difícil que no pas al nostre continent. La flexibilitat de la ESA permet una resposta ben adaptada a aquell país, als moments socials i a les condicions ambientals canviants i sempre és molt útil tenir un ull posat en la seva execució, que ens ajuda a analitzar la realitat catalana. En un document fet públic el passat dia de Reis per l’Ecological Society of America (Evans et al., 2016, Figura 1), 18 investigadors i gestors nordamericans proposen sis grans estratègies per tal d’augmentar l’eficàcia de la ESA per a la recuperació d’espècies amenaçades, després d’una acurada revisió de la bibliografia científica sobre l’estatus i el rendiment de la llei.

 

 

Figura 1– Portada de l’informe, publicat a Issues on Ecology

La ESA és una de les lleis ambientals més fortes dels Estats Units (seria l’equivalent de la Directiva Hàbitats europea) però només ha atès parcialment els seus objectius de conservació, segons declaracions de Daniel Evans (US Forest Service), que ha coordinat l’informe, a Science Daily. I encara hi afegeix la importància de la innovació en la futura aplicació de l’ESA: “Innovation will be key to implementing the ESA in the coming decades because the threats to at-risk species are pervasive and persistent. Many listed species are conservation-reliant, requiring ongoing management for the foreseeable future, and climate change will continue to shuffle the mix of species in ecosystems, increasing both extinction risk and management uncertainty.”

El funcionament del sistema nord-americà parteix que l’ESA finança les agències governamentals de gestió, el National Marine Fisheries Service (NMFS) i el Fish and Wildlife Service (FWS), amb discrecionalitat per interpretar els requeriments de la llei, incloent-hi el significat de “amenaçat”. Les agències determinen les accions de gestió requerides per a la protecció de les espècies llistades i prioritzen els esforços de recuperació. Segons l’informe, el finançament de les accions de conservació per part de la ESA, no obstant, no ha crescut al mateix ritme que l’economia dels Estats Units, de les pressions ambientals (desenvolupament, espècies invasores) o el subsegüent increment d’espècies en situació de risc.

El nombre d’espècies oficialment amenaçades als Estats Units ha crescut, des de les 78 espècies inicials (procedents de l’antecedent de la ESA, la Endangered Species Preservation Act) de l’any 1966, fins a les 1590 llistades com a en perill o amenaçades a data de gener de 2016.

En qualsevol cas, tot i els 42 anys de vigència de la ESA i de les ampliacions successives, la cobertura de les espècies amenaçades és encara insuficient. L’informe de Evans et al. (2016) revela que les espècies catalogades a l’ESA són moltes menys que les avaluades com a amenaçades segons NatureServe (Figura 2)

 

Figure 2. Nombre d’espècies llistades a la ESA comparat amb el nombre que NatureServe qualifica com a en perill (a data 31/12/2013, segons Evans et al., 2016)

Només 32 espècies han estat prou recuperades per ser esborrades de la llista d’amenaçades. És previsible que algunes espècies es mantinguin indefinidament com a “dependents de conservació” (conservation-reliant) després de ser recuperades a xifres sostenibles (les espècies dependents requereixen intervencions consistents per a mantenir l’hàbitat històric, connectar poblacions petites aïllades pel desenvolupament o controlar predadors, espècies invasores competidores o paràsits i, de fet, són, en general, més difícils de descatalogar que no pas les comptades històries d’èxit com ara la de l’àliga calba americana, que va passar de les 417 parelles nidificants el 1963 a més d’11.000 el 2007).

 

Figura 3 – Resum dels llistats d’espècies en perill i amenaçades per any, per tots els Estats Units i territoris associats, a l’ESA. Els llistats inclouen totes les espècies, subespècies i segments poblacionals diferenciats (DPS), menys les descatalogacions (per extinció, recuperació o nova informació no disponible en el moment de la catalogació). Segons Evans et al., 2016

 

Les proporcions de tàxons inclosos a la ESA es dedueixen de la Figura 3. A finals de 2013, figuraven a les llistes: 93 ocells, 152 peixos, 89 mamífers, 29 amfibis, 37 rèptils, 240 invertebrats i 871 plantes i líquens.

Per valorar aquestes dades pel que fa a la flora, respecte a la nostra situació, recordem ara que les espècies i subespècies de flora legalment catalogades com a amenaçades a Catalunya després de l’ampliació de Catàleg són 325, que és un volum realment important i elevat en comparació amb llistats d’abast territorial més extens (per exemple, l’Estat espanyol, incloent-hi Canàries, té 313 tàxons de flora inclosos al Listado-LESPRE; a Europa continental, 369 tàxons de flora són inclosos a la Directiva Hàbitats, RD. 1997/1995, cf. Blanché, 2015). Si hi afegim les 152 vigents de l’Annex III del PEIN (protegides per llei catalana en alguns ENP), el total de plantes protegides a Catalunya  s’elevaria a 477 tàxons de flora, més de la meitat de de les protegides als Estats Units

Les causes d’amenaça identificades per a les espècies americanes (contra les quals s’adrecen les accions impulsades per la ESA) s’il·lustren a la Figura 4 i són les esperables en països occidentals. Es poden comparar amb les que afecten la flora catalana i que són tabulades al Llibre Vermell (Sàez et al., 2010); en tot cas, la principal segueix essent la degradació o pèrdua d’hàbitats.

 

 

Figura 4. Amenaces primàries a 1421 espècies, subespècies i DPS llistats a la ESA (621 unitats animals i 800 unitats vegetals). Les dades reflecteixen les amenaces identificades als plans de recuperació per a totes les espècies que tenen plans de recuperació aprovades al gener de 2010 (per a 528 animals i 645 plantes) i les amenaces identificades per NatureServe.

El document analitza i valora l’eficàcia de les accions empreses per la ESA i la capacitat de revertir les tendències. Malgrat els anys d’esforços d’anys i els fons dedicats, el 52% dels tàxons i DPSs catalogats segueixen en tendència de declivi demogràfic (Figura 5), cosa que alerta sobre la necessitat de reforçar les mesures de recuperació (i sobre la urgència de prendre decisions a Catalunya).

 

 

Figura 5. Tendències en l’estatus de recuperació de 1292 espècies llistades, basades en la suma de tendències reportades en les actualitzacions biennals sotmeses per les agències al Congrés dels EEUU entre 1990 i 2010 (segons Evans et al., 2016)

El dictamen de la Ecological Society of America, a més de considerar insuficient la inversió global (tot i que representa quantitats enormes comparades amb les nostres, de fins a més de mil milions de dòlars), demostra que entre 1998 i 2012, més del 80% de la despesa governamental es va invertir en només el 5% de les espècies (principalment, fauna; Figura 6). La situació recorda la de casa nostra, on la fauna concentra un interès de l’administració molt més gran que la flora, cosa que es demostra en les quantitats invertides o els plans de recuperació que hi són dedicats (el document de Evans i col·laboradors revela que, de les prop de 800 plantes llistades als EEUU, en data de gener de 2010, 645 disposen de pla de recuperació, mentre que, recordem-ho, a Catalunya, els plans de flora són encara igual a zero, malgrat el nombre d’espècies llistades).

Figura 6. Despesa governamental desproporcionada entre les espècies llistades el 2012 a la ESA, representada pel percentatge de despeses totals (mida de les falques) i el nombre d’espècies llistades a cada grup taxonòmic (entre parèntesis a la llegenda). La despesa total del govern va ser aproximadament de 1.364 mil milions (Evans et al., 2016)

 

Inversió a les plantes catalogades de la ESA

Pel que fa a l’esforç concretament destinat a les plantes, la flora actualment representa un 55% dels tàxons inclosos, de llarg el grup més nombrós a la ESA (Figures 2 i 6). Com hem vist, tanmateix, la flora va aconseguir menys del 12 % del finançament del FWS (Figura 6) i menys del 4% del total de despeses del govern per a espècies llistades el 2012. La despesa per espècie de planta llistada (ajustada a la inflació), durant 1998-2012 va ser de 20.000 dòlars/espècie i any (i es considera massa orientat a dictàmens i poc a accions de recuperació o de seguiment, i, sobretot,  molt per sota de la necessària inversió: subratllem, 20.000 dòlars per espècie de flora llistada i any és insuficient per a la ESA)

Les “3Rs” de la recuperació d’espècies

El marc de les “3 Rs” és una aproximació basada en la informació científica que els serveis nord-americans usen actualment per a desenvolupar els criteris que hauran de guiar els plans de recuperació.

 


Les 3 Rs dels plans de recuperació de la ESA

Resiliència – Les poblacions locals d’una espècie són prou grans, tenen prou variació genètica i són ben equilibrades respecte a edat i sexe dels individus per a persistir davaant d’amenaces periòdiques com ara sequeres, incendis o malalties.

Redundància – Hi ha prou poblacions separades d’un espècie per a disposar d’un marge de seguretat en cas que s’eliminin algunes poblacions a causa d’esdeveniments catastròfics

Representativitat – Hi ha prou variació genètica entre poblacions d’una espècie per a garantir la conservació de amplitud de la composició genètica de l’espècie i la seva capacitat d’evolucionar i adaptar-se a noves condicions ambientals.


 

 

 

L’informe abona la conveniència de mantenir sempre la presa de decisions en l’àmbit de la informació científica, tant de les accions a emprendre per a una espècie determinada (com ara la regla de les 3Rs del quadre adjunt), com per a la priorització de les espècies que s’hauran de beneficiar de finançament de l’ESA.


Sis propostes estratègiques


Al document “Species recovery in the United States: increasing the effectiveness of the Endangered Species Act,” (el 20è report a la sèrie Issues in Ecology), Evans i col·laboradors recomanen, finalment, que el conjunt del sistema i els seus components (les agències de l’administració federal, les agències estatals de gestió de recursos, les tribus natives i llurs socis per a la conservació), segueixin una estratègia (de manera semblant al que l’Estratègia Catalana de Conservació de Flora –ECCF 2014-2020-, coordinada per la ICHN, recomana als components del sistema català). Aquesta estratègia es resumeix en els 6 punts principals següents:

•    Establir i aplicar de manera consistent un sistema per a la priorització del finançament per als plans de recuperació que  maximitzi els resultats estratègics per a les espècies llistades.
•    Estrènyer la cooperació i l’associació per a la recuperació d’espècies
•    Promoure més seguiment i implementar de manera consistent i millorar la gestió adaptativa
•    Millorar els mètodes per a desenvolupar criteris de recuperació basats en les millors informacions científiques disponibles
•    Emprar estratègies de conservació climàticament intel·ligents
•    Avaluar i desenvolupar aproximacions de base ecosistèmica que puguin augmentar l’eficiència de la gestió per a la recuperació

Els reis de 2016 ens han dut, doncs,  un document interessantíssim per reflexionar sobre com implementar els futurs plans de recuperació a casa nostra, i la perspectiva científica és un dels criteris a tenir en compte. No hi podíem estar més d’acord.

Bibliografia i més informació

 

  • Evans, Daniel, M.  Judy P. Che-Castaldo, Deborah Crouse, Frank W. Davis, Rebecca Epanchin-Niell, Curtis H. Flather, R. Kipp Frohlich, Dale D. Goble, Ya-Wei Li, Timothy D. Male, Lawrence L. Master, Matthew P. Moskwik, Maile C. Neel, Barry R. Noon, Camille Parmesan, Mark W. Schwartz, J. Michael Scott, and Byron K. Williams (2016). Species Recovery in the United States: Increasing the Effectiveness of the Endangered Species Act. Issues in Ecology, 20: 1-28 (pdf disponible).
  • Blanché, C. (2015) – Ampliació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. E-Opinió núm. 34. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. Enllaç
  • Sàez, L., P. Aymerich & C. Blanché (2010). Llibre Vermell de Plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya.  Argania editio, Barcelona.

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2016) – “Un criteri per a 2016. Les estratègies orientades científicament augmenten l’eficàcia de la recuperació d’espècie”. E-Opinió núm. 36. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona

El Catálogo de especies amenazadas s’amplia amb plantes catalanes

 

El Catálogo de especies amenazadas s’amplia amb plantes catalanes

Cèsar Blanché

 

 

Fa uns mesos donàvem a conèixer l’ampliació (extensa i conceptual) del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. Ara (BOE de 3 de setembre) ha estat el torn de l’ampliació del Catálogo y Listado de especies amenazadas espanyol (una revisió molt més tècnica i reduïda) que inclou força espècies catalanes. El comentem tot seguit.

 

 

Amb aprovació per ordre ministerial de 31 d’agost de 2015 (enguany els ministeris sembla que han escurçat vacances, potser perquè és una tardor pre-electoral) i a poques setmanes del final de la legislatura, s’ha publicat al BOE la modificació del llistat d’espècies protegides a l’estat espanyol, que afecten tant al Listado (espècies protegides) com al Catálogo (espècies amenaçades).  Un detall normatiu que s’hi observa és que, tot i que els catàlegs espanyol i català són publicats igualment sota la forma de decrets, les respectives modificacions ho són com a “resolució del conseller” i “ordre ministerial”, respectivament (tal com es preveu en els decrets corresponents).

 

En el cas que ens ocupa, es tracta d’una actualització d’abast restringit, que podem qualificar com a “tècnica”, que s’hauria de situar en la normalitat de l’adequació dels llistats de protecció en funció de la millora de coneixements científico-tècnics:  a) taxonòmics i b) sobre l’estat de conservació de les espècies. En aquesta ocasió, el preàmbul , de dues pàgines, justifica resumidament, però correctament, els motius de les modificacions, introduïdes des de la creació del Catálogo espanyol actual, que data de 2011 (RD 139/2011 de 4 de febrer).

 

 

Figura 1.- Encapçalament del full del BOE on es publica la resolució d’ampliació del Catálogo (Ordre AAA/1771/2015)

 

 

Els canvis produïts respecte al catàleg espanyol vigent fins avui corresponen a tres àmbits:

 

A)     Tàxons i poblacions inclosos de nou a causa de canvis en normativa internacional d’aplicació obligatòria al Regne d’Espanya (no afecten cap espècie de flora)

 

B)      Propostes de modificació dels llistats per part de les comunitats autònomes (és la part més voluminosa d’aquesta ordre ministerial i prové principalment de la demanda de la Generalitat de Catalunya d’inclusió de les 24 espècies de flora catalana més amenaçades a la legislació estatal. També hi consta la disminució del grau d’amenaça normativa per a Limonium magallufianum, a proposta de les Illes Balears)

 

C)      Canvis de categoria, d’inclusió o d’exclusió, com a conseqüència de les revisions taxonòmiques o de l’estat de conservació, a instància de l’estat o de les comunitats autònomes.

 

Figura 2.- Seseli farrenyi, un endemisme estudiat pel BioC, que ha estat incorporat al Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría “En peligro de Extinción

 

 

A la taula següent , resumim els canvis introduïts referits a les espècies catalanes de flora:

 


 

Tàxons inclosos al Catálogo (Categoria: “En peligro de extinción”). A proposta de la Generalitat de Catalunya

Pteridòfits:

Botrychium matricariifolium

Pellaea calomelanos

Woodsia pulchella

Angiospermes:

Cerinthe glabra

Lappula deflexa

Silene sennenii

Gentiana angustifolia subsp.  angustifolia

Erodium foetidum

Stachys maritima

Plantago cornuti

Limonium vigoi

Aquilegia paui

Daphne alpina

Peucedanum schottii

Seseli farrenyii 

Tàxons inclosos al Catálogo (Categoria: “Vulnerable”). A proposta de la Generalitat de Catalunya

Angiospermes:

Glandora oleifolia (=Lithodora oleifolia)

Hieracium recoderi

Hieracium queraltense

Hieracium vinyasianum

Pedicularis comosa subsp. asparagoides

Limonium geronense

Polygala vayredae

Delphinium montanum

Reseda jacquinii subsp. litigiosa

 


 

Tàxons amb canvi de llista: inclusió al Listado i eliminació del Catálogo En peligro de extinción”). A proposta del Govern de les Illes Balears.

Limonium magallufianum 

 

Figura 3. Stachys maritima ha estat incorporat al Catálogo de Especies Amenazadas en la categoria “En Peligro de Extinción”. El Portal BioC l’hi ha dedicat un dossier a Planta del Mes

 

 

Característiques, significació i valoració de les noves inclusions al Catálogo


1) El text presenta un únic article, en forma de taula, on, curiosament, a part del nom, les columnes dels llistats estan buides per a les plantes catalanes. Així, cap espècie catalana té cap nom a la columna “nombre común”. Naturalment, són plantes molt rares que no tenen cap denominació popular, que coneguem, documentada en treballs etnobotànics o etnolingüístics; no obstant, en força casos existeixen neologismes usats àmpliament des de fa dècades (ara mateix ens ve al cap, per exemple “Esperó de muntanya” per denominar Delphinium montanum, com a mínim des de fa gairebé 40 anys a l’obra de J. Vigo sobre la flora de l’alta muntanya catalana, nom emprat a diverses obres i flores posteriorment, i recopilada –com d’altres incloses ara al Catálogo– a la base Noms de plantes del TERMCAT). Si la resta d’espècies tant vegetals (“saladina” per al Limonium de Magaluf) com animals (“raya falsa vela” per a Leucoraja circularis, fins i tot en català: “grévol” per a Bonasa bonasia) tenen nom popular al text del BOE, segons la nostra opinió hauria estat bé incloure-hi les denominacions catalanes, almenys les ben establertes (la inclusió al TERMCAT seria un bon criteri objectiu), com es fa habitualment a molts països, per facilitar-ne la difusió entre els ciutadans no experts en nomenclatura botànica.

 

2) També està buida la columna “población referida”. La normativa que regula els llistats (RD 139/2011, de creació del Listado i del Catálogo) accepta la inclusió de “especies, subespecies y poblaciones”, que en certs casos redueixen el nombre de les poblacions protegides respecte al total de la població present al territori espanyol (en aquesta mateixa ordre, per exemple, els organismes marins llistats protegits són els del Mediterrani i, per tant, se n’exclouen les poblacions atlàntiques). Puix que les nostres espècies tenen la casella buida, s’ha d’entendre que la protecció oferida per la inclusió al Catálogo s’estén a TOTES les poblacions espanyoles de les espècies i subspècies llistades, sense cap restricció, que, en el nostre cas, significa totes les poblacions catalanes. Per a un bon grapat de casos, es tracta d’espècies –amb el coneixement actual- endèmiques estrictes de Catalunya (com ara Silene sennenii o Aquilegia paui) i, en d’altres, es tracta de les úniques poblacions de l’estat (per exemple, Stachys maritima o Peucedanum schottii). Quan no s’especifica cap subespècie, s’entén, també, que la norma protegeix tots els tàxons infraespecífics dins d’un binomi de rang específic (vegeu més avall el cas d’Erodium).

 

3) La composició de la llista correspon a la proposta de la Generalitat de Catalunya, avalada per la Comissió Assessora de flora i presentada en diverses ocasions, des de fa anys, pels tècnics i responsables del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a les comissions interautonòmiques del ministeri, i respon a una demanda del sector botànic de fa temps, que finalment ha vist la llum (encara que la tardança en les tramitacions han permès considerar només el llistat del primer Catàleg català del D.172/2008 i no la recent actualització, de 2015). El principal argument subjacent de la proposta ha estat l’escassa representació de plantes catalanes al Catálogo inicial (de 2011), que ja provenia, al seu torn,  de la migradesa anàloga del Catálogo anterior (dels anys 90), que ara es corregeix. Mentre el Regne d’Espanya segueixi essent l’estat al qual pertany Catalunya, calia disposar per a la nostra flora amenaçada de la mateixa força jurídica, de l’accés a recursos i programes de conservació, etc. que d’altres comunitats espanyoles. Amb aquesta incorporació, que ha trigat molt, es disposa ara d’eines més potents, que caldrà desenvolupar i aplicar per tal que aquesta ampliació de la cobertura legal de la nostra flora amenaçada es tradueixi en una millor conservació efectiva.

 

 

Figura 4. Delphinium montanum ha estat incorporat al Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría “Vulnerable”. El Portal BioC l’hi ha dedicat un dossier a Planta del Mes

 

4) Les espècies i subespècies incloses ara de nou tenen reconegut el seu grau d’amenaça UICN al Llibre Vermell (Sàez et al., 2010). 15 dels tàxons incorporats són inclosos a la màxima categoria legal “En peligro de extinción” (3 pteridòfits i 12 angiospermes), mentre que un total de 9 (totes angiospermes) ho són a la categoria “Vulnerable”. La correspondencia entre el llistat “d’origen” de la proposta (Catàleg) i la nova ampliació “de destí” (Catálogo) és gairebé automática: els 15 tàxons “En Peligro de Extinción” consten a l’Annex 1 del Catàleg (“En Perill d’Extinció”), mentre que els 9 del Catálogo “Vulnerables” provenen de 9 de l’annex 2 del Catàleg (“Vulnerable”), llevat de Hieracium vinyasianum, que efectivament figurava a l’ Annex 2 a la proposta que hauria considerat el Ministerio com a punt de partida (Decret 172/2008), però que ha estat transferit posteriorment a l’Annex 1 (“En perill d’Extinció”) per la modificació del Catàleg (Resolució AAM 732/2015). En aquest cas, la normativa catalana atorga un nivell superior de protecció que l’espanyola. Seria raonable que, en cas de conflicte, prevalgui el grau de protecció més elevat (fruit d’una avaluació més recent i motivat pel retard en la modificació de la llista espanyola).

 

5) Des del punt de vista sistemàtic, cal assenylar dos detalls: Respecte a la inclusió del nom “Erodium foetidum” al Catálogo, cal recordar que a l’actualització del llistat català, la resolució 2 (“Aprovar la descatalogació de cinc espècies i subespècies vulnerables que s’eliminen de l’annex 2 del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya”)  suprimia la protecció d’Erodium rupestre [=Erodium foetidum subsp.rupestre], amb la qual cosa, i segons els criteris taxonòmics i nomenclaturals que s’apliquessin, podria produir-se alguna confusió entre poblacions protegides (ara) per normativa estatal però no per normativa catalana (recordem que un tàxon específic inclòs al Catálogo atorga protecció a totes les poblacions de tots els tàxons infraespecífics, en aquest cas, tot allò comprès dins de Erodium foetidum). En tot cas, el text refós amb la nova versió del catàleg català (Resolució AAM 732/2015) deixa clar a què es refereix el binomi inclòs a l’Annex 1 (“En Perill d’extinció”) de la normativa catalana, textualment “Erodium foetidum (L.) L’Hér. [=Erodium foetidum subsp. crispum (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo]”.

 

6) Algunes altres discrepàncies taxonòmiques i nomenclaturals entre llistats (p.e. escrofulariàcies (Catàleg) vs orobancàcies (Catálogo) són menors, i d’altres, fàcilment subsanables, sobretot gràcies a la millor qualitat tècnica, amb inclusió de sinònims i dels noms d’autors dels tàxons, a l’actualització catalana (p.ex.: “Peucedanum schottii “(Catálogo) vs.”Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov [=Dichoropetalum schottii (Besser ex DC.) Pimenov & Kljuykov; Peucedanum schottii Besser ex DC.” (Catàleg)

 

En definitiva, crec que hem de congratular-nos que durant l’any 2015, les ampliacions dels catàlegs de flora amenaçada, tant català com espanyol, han atorgat cobertura a una part força més àmplia de les nostres plantes, però,per ara només són uns instruments. Com dèiem a la nostra contribució anterior: tenim una bona eina, ara és el moment de fer-la servir, i bé.

 

 

REFERÈNCIES I MÉS INFORMACIÓ

  • Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas – BOE 3/9/2015
  • Blanché, C. (2015) – Ampliació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. E-Opinió núm. 34. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona – Enllaç a l’article
  • Sàez, L., P. Aymerich & C. Blanché (2010). Llibre Vermell de la flora vascular endèmica i amenaçada de Catalunya. Argania editio, Barcelona.

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2015) – El Catálogo de especies amenazadas s’amplia amb plantes catalanes. E-Opinió núm. 35. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona